Zápis ze dne 21.1.2004

22. 1. 2004 Datum sejmutí: 7. 2. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 21. 1. 2004 v 18:30 v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé :

Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál, Václav Rychlík

Nepřítomní zastupitelé : 0
Přítomní hosté : 0

Program:

Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 „O příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací“, která nahrazuje vyhlášku č. 3/1994 ze dne 6.5.1994 ve znění pozdějších novel.
Projednání „Technických podmínek pro napojení objektů v k.ú. Řitka na inženýrské sítě ve vlastnictví, nebo správě obce“ a projednání textu formuláře „Smlouvy o napojení nemovitosti na inženýrské sítě“.
Autobusová zastávka na Pražské ulici
Projednání realizace výstavby komunikace v ulici K Potokům a Na Vrškách
Projednání realizace intenzifikace vodovodu v obci Řitka¨

Zápis z jednání a usnesení obecního zastupitelstva
Ad 1)
Projednání obecně závazné vyhlášky č. 1/2004
Byl přečten návrh vyhlášky č. 1/2004 „O příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací“
Byly projednány změny oproti původní vyhlášce č. 3/1994 ze dne 6.5.1994

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 01/2004 „O příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací“, která v plném znění nahrazuje vyhlášku č. 3/1994 ze dne 6.5.1994 ve znění pozdějších novel.
Obecní zastupitelstvo tímto ruší vyhlášku č. 3/1994 ze dne 6.5.1994 v plném znění a to ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 01/2004 z 21.1.2004.
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k vydávání souhlasů s připojením na
inženýrské sítě v souladu a na základě splnění podmínek daných vyhláškou č. 01/2004.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 2)
Projednání technických podmínek pro napojení objektů v k.ú. Řitka
Byl přečten návrh technických podmínek a formulář smlouvy o napojení na inž. sítě

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje „Technické podmínky pro napojení objektů v k.ú. Řitka na inženýrské sítě ve vlastnictví, nebo správě obce“ a schvaluje i formulář „Smlouvy o napojení nemovitosti na inženýrské sítě“
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 3)
Autobusová zastávka na Pražské ulici
Byl projednán podnět občanů ke zřízení nové autobusové zastávky na Pražské
ulici (mezi odbočkou do Sportovní a na Bučinu) .

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje záměr na výstavbu nové autobusové zastávky na Pražské ulici a to v rozsahu zjištění veškerých podmínek nutných k realizaci (technické, právní, finanční apod). Po předložení konkrétních podmínek a kalkulací zastupitelstvo projedná další kroky.

Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 4)
Projednání realizace výstavby komunikace v ulici K Potokům a Na Vrškách
Byla projednána možnost výstavby komunikace v ulicích K Potokům a Na
Vrškách. Na tuto stavbu je vydané stavební povolení a jedná se o komunikace, které byly výstavbou inženýrských sítí zcela zničeny, jsou kompletně zasíťované, nehrozí zde další zemní práce a jedná se o úzkou komunikaci, která je díky obsluze bytových domů velice frekventovaná a zatěžovaná.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje záměr zahrnout výstavbu komunikace v ulici K Potokům a Na Vrškách do rozpočtu na rok 2004
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 5)
Projednání realizace intenzifikace vodovodu v obci Řitka.
Byla projednána možnost realizace stavby intenzifikace vodovodu v obci Řitka podle projednávané dokumentace s ohledem na nevyhovující stav a kapacitu systému

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje záměr zahrnout výstavbu vodojemu a
posílení vodovodu do rozpočtu na rok 2004, a to po etapách podle výše získaných dotací, příspěvků a vlastních zdrojů.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 6)
Zakoupení techniky
Byl projednán návrh na zakoupení traktoru s výbavou, která by umožnila letní i zimní údržbu místních komunikací. S ohledem na možnosti takové techniky bude třeba projednat a posoudit počet, kvalifikaci a pracovní náplň zaměstnanců OÚ.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo vydá souhlas s nákupem techniky za předpokladu, že bude upřesněno vybavení, využitelnost, pořizovací cena a provozní náklady, včetně zajištění kvalitní kvalifikované obsluhy.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdržel se : 1

Ad 7)
Žádost
Byla přečtena a projednána žádost S. Wiesnera o poskytnutí dotace na provoz telefonu.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo s předloženou žádostí nesouhlasí.
Hlasování : pro : 0, proti : 8, zdržel se : 1

V Řitce, dne 21. 1. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček