Zápis ze dne 22.12.2005

23. 12. 2005 Datum sejmutí: 8. 1. 2006

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného dne 22. 12. 2005 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan,
Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Petr Kotál, – viz prezenční listina
Omluvení : –
Hosté : – viz prezenční listina

Program :
volba ověřovatelů zápisu
rozpočet na rok 2006 – rozpočtové provizorium
protihluková opatření u rychlostní komunikace R4
petice na podporu zajištění protihlukových opatření na rychlostní komunikaci R4
vyúčtování a vrácení dotace
podmínky zveřejňování příspěvků v obecním zpravodaji
žádost společnosti Harmonie, s.r.o. u změnu smlouvy – návrh změny
žádost Mgr. L. Peška
žádost ředitelky MŠ o likvidaci vodárny
oznámení Policie ČR
žádost Policie ČR o spolupráci
projednání žádostí o prominutí příspěvků
odpověď Krajskému úřadu – zajištění úřední desky a elektronické podatelny

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Vzhledem k tomu, že komise nepředložily své požadavky na úpravu rozpočtu no rok 2006, bylo navrženo přijetí rozpočtového provizoria do konce února 2006 ve výši 2/12 rozpočtu roku 2005. Rozpočet na rok 2006 pak bude schválen nejpozději do konce února 2006.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto souhlasí s přijetím rozpočtového provizoria do konce února 2006, s výdaji ve výši 2/12 rozpočtu roku 2005.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání, potřebných k iniciaci prací na výstavbě protihlukových opatření u silnice R4 na území katastru obce Řitka. Vzhledem k častým podnětům občanů, kteří opakovaně poukazují na neúměrné zatížení naší obce hlukem z dálnice R4, zjistil starosta aktuální informace na ŘSDČR, tyto přednesl zastupitelům a navrhl podat ŘSDČR písemnou žádost a výzvu k zařazení těchto opatření do aktuálního plánu akcí.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu starosty obce na vědomí, souhlasí s podáním uvedené žádosti a pověřuje starostu obce k podniknutí všech potřebných kroků a souvisejících jednání.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
V souvislosti s projednáváním předchozího bodu jednání (protihluková opatření u rychlostní komunikace R4) byla projednána možnost uspořádání petice občanů, která by podpořila snahu OZ o zajištění výstavby protihlukové zdi u silnice R4.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním petice na podporu výstavby protihlukových opatření u silnice R4.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Obec obdržela dotaci ve výši 190.000,-Kč z programu POV na výstavbu pergoly a opravu autobusové zastávky. Vzhledem k tomu, že tato dotace přišla na účet obce až na konci roku 2005, odstoupil dodavatel od plánované dodávky a jako důvod uvedl klimatické podmínky a pozdní výzvu obce. Protože dotace musí být vyúčtována do 31.12.05 bylo navrženo ji vrátit poskytovateli spolu s dopisem, ve kterém budou popsány důvody vrácení tak, aby v budoucnu bylo možné žádat o další dotace.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vrácením poskytnuté dotace z programu POV.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Redaktor zpravodaje upozornil na několik příspěvků, které byly doručeny redakci, ale jejichž obsah byl soukromého charakteru a nebyla zajištěna objektivita uváděných informací. Zpravodaj je vydáván zejména jako informační měsíčník, který by měl občany upozornit na aktuální dění v obci a poskytnout jim i informace o činnosti obecního zastupitelstva, popř. o fungování služeb.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby na stránkách obecního zpravodaje byly zveřejňovány pouze příspěvky, které se budou týkat života obce. Příspěvky, které budou mít čistě soukromý, nebo osobní charakter, nebo u kterých nebude zajištěna objektivita, popř. které budou sledovat osobní spory, nebudou napříště zveřejňovány.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Místostarosta přečetl žádost společnosti Harmonie, s.r.o. u úpravu platebních podmínek za pronájem plochy vodojemu (hydroglobu) a to z pololetních plateb předem na platbu čtvrtletní zpětně. Dále Harmonie s.r.o. požádala o souhlas se změnou nátěru na text „Vodafone“.

Usnesení k tomuto bodu :
7.a) Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s předloženou změnou smlouvy a požaduje, aby ujednání smlouvy byla plněna v původním znění. OZ pověřuje starostu k jednání o možném rozdělení plateb na čtvrtletí ale s tím že splatnost bude dopředu vždy do 5. dne příslušného čtvrtletí.
7.b) Obecní zastupitelstvo souhlasí provedením změny nátěru vodojemu (nápis Vodafone), za předpokladu, že nátěr bude proveden za příznivých klimatických podmínek (teplota) a termín jeho provedení bude protokolárně dohodnut s obcí a provozovatelem vodovodu.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Byla přečtena žádost Mgr.Ladislava Peška o možnost zvýšení sazeb účtovaných za právní služby a to z 600,-Kč na 800,-Kč/hodinu, přičemž tato částka se pohybuje na spodním okraji současných obvyklých hodinových sazeb.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením plateb za právní služby na částku 800,-Kč/hodinu.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 9)
Byla přečtena žádost ředitelky MŠ o povolení likvidace staré kovové vodárny, která je nefunkční a s ohledem na platné předpisy je nutné zajistit její údržbu, která je nákladná (vodárna se nepoužívá).

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s demontáží a prodejem železného šrotu vodárny. Požaduje, aby ředitelka poptala demontáž a prodej šrotu u několika firem, tak aby maximalizovala případný zisk a takto získanou částku řádně zaúčtovala (převod do rozpočtu obce).
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 10)
Místostarosta přečetl oznámení Policie ČR o tom, že na základě podnětu obce proběhlo šetření a byl zjištěn pachatel, který pomaloval autobusové zastávky hnědou barvou. Policie sdělila, že vzhledem k věku pachatelů byla věc předložena oddělení pro mladistvé.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 11)
Místostarosta přečetl žádost Policie ČR o spolupráci při vyhledávání vhodného objektu pro inspektorát cizinecké policie.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo navrhuje sdělit Policii ČR, že na svém území obec žádný podobný objekt nemá.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 12)
K žádostí paní Hůlové o prominutí příspěvků (poplatek za připojení vodovodu a kanalizaci) za chatu v Zahradní ul. čp.054, bylo konstatováno, že paní Hůlová uhradila polovinu (30.500,-Kč). Chata není v současné době připojena, přípojky končí na hranici parcely.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy, podle které bude doplatek za připojení posunut do doby, kdy paní Hůlová zažádá o zprovoznění uvedených přípojek. V této smlouvě bude ukotven závazek paní Hůlové, informovat o tomto závazku i případné nabyvatele předmětné nemovitosti.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 13)
Krajský úřad zaslal dotaz jak obec zajistí zveřejňování obsahu úřední desky prostřednictvím dálkového přístupu a jakým způsobem obec zajistí chod elektronické podatelny.

Usnesení k tomuto bodu :
Dálkový přístup k úřední desce bude zajištěn prostřednictví jejího zveřejňování na webových stránkách obce. Obec nedisponuje technologií umožňující chod elektronické podatelny a proto projedná možnost spolupráce s obcí s rozšířenu působnstí. Výsledek jednání bude zveřejněn.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

V Řitce, dne 22. 12. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman

Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Zdeněk Smejkal