Zápis ze dne 23.6.2008

24. 7. 2008 Datum sejmutí: 9. 8. 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 23. 6. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal

Omluveni: Václav Rychlík

Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
auditorská zpráva
účelové dotace na rok 2008
smlouva se společností RAVEN
nabídka na obstarání prodeje akcií
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – STP
žádost SVBJ Řitka
opravy komunikací
převod pozemků
zprávy komisí
diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.

Usnesení k tomuto bodu:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Auditorská zpráva

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce Řitka za rok 2007 ze dne 21. 5. 2008 současně se závěrečným účtem za rok 2007.

Usnesení k tomuto bodu:

Obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2007 a vzalo na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 ze dne 21. 5. 2008 bez výhrad.

Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 0

Ad 3) Účelové dotace na rok 2008

Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o účelových dotacích na rok 2008. V rámci Programu obnovy venkova Středočeský kraj podpořil akci – oprava střechy MŠ (požadavek 200 000,- Kč, návrh dotace 134 000,- Kč), dotace na úroky (požadavek 200 000,- Kč, návrh dotace 134 000,- Kč). Byla navržena změna účelu u dotace na opravu střechy MŠ vzhledem k plánované rekonstrukci MŠ. Konkrétní účel bude upřesněn na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

V rámci Mníšeckého regionu Středočeský kraj podpořil akci rekonstrukce autobusových zastávek – Řitka 2 zastávky u R4. Spoluúčast jednotlivých obcí bude upřesněna po výběru dodavatele.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu místostarostky na vědomí a souhlasí s přijetím uvedených dotací, stejně jako s podniknutím kroků vedoucích k uzavření příslušných smluv, včetně projednání a zajištění změny účelu dotace akce „oprava střechy MŠ“.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Smlouva se společností RAVEN

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obsahem Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace ze zvoleného dotačního titulu (rekonstrukce a přístavba mateřské školy) společnosti RAVEN EU Advisory, a.s..

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace se společnosti RAVEN EU Advisory, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 0

Ad 5) Nabídka na obstarání prodeje akcií

Společnost CYRRUS, a.s. předložila nabídku na odprodej prioritních akcií České spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví obce – kupní cena za jednu akcii činí 500,- Kč.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odprodejem prioritních akcií České spořitelny.

Hlasování: pro 0 , proti 6 , zdrželo se 0

Ad 6) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro STP Net, s.r.o.( pozemek č.parc. 219/22 v k.ú. Řitka – délka průchodu přes pozemek 1m).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost STP Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 7) Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Řitka

Společenství vlastníků jednotek domu Ke Stráni 131 předložilo žádost o rozdělení platby připojovacího poplatku formou splátkového kalendáře.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou darovací smlouvy, do které budou zaneseny splátky v navrženém režimu s tím, že poslední splátka musí být uhrazena před kolaudací přípojky a před jejím připojením do kanalizačního systému obce vč. případné sankce za neplnění. Obec souhlasí s doplněním závazku využití obdržené částky na rozšíření kapacity ČOV a pověřuje starostu uzavřením takto doplněné smlouvy.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 8) Opravy komunikací

Místostarosta na základě pověření zastupitelstvem obce předložil zastupitelstvu zprávu komise ve složení A. Dvořák, M. Poláček a I. Černá na výběr dodavatele prací na akci „Oprava komunikací v ulicích Ke Stráni a Na Vrškách (propojka k bytovkám)“. Komise oslovila 3 firmy, které předložily své nabídky. Na základě posouzení ceny dodávky komise doporučila zastupitelstvu jako dodavatele akce společnost Reimo, a.s.. Cena opravy komunikace v ulici Ke Stráni bude činit 283 275,- Kč + DPH a cena opravy komunikace v ulici Na Vrškách (propojka k bytovkám) bude činit 121 995,- Kč + DPH. Akce bude realizována v letošním roce a obyvatelé dotčených ulic budou o postupu prací a případných uzavírkách informováni.

Usnesení k tomuto bodu:

Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikací v ulicích Ke Stráni a Na Vrškách (propojka k bytovkám)“ se společností Reimo, a.s. a pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 9) Převod pozemků od ÚPZSVV

Starosta informoval zastupitelstvo o postupu jednání se zástupci ÚPZSVM a s právním zástupcem obce. Zastupitelstvo nemá zájem o převod komunikací na parc.č. pk (119/2) a (91/2) v k.ú. Řitka do svého vlastnictví, protože v současné době a za současného technického stavu těchto cest není schopná zajistit jejich řádnou průjezdnost a údržbu.

Usnesení k tomuto bodu:

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby ÚPZSVM sdělil, že obec nemá na zájem o komunikace na pozemcích parc.č. pk (119/2) a (91/2) v k.ú. Řitka a aby tomuto úřadu v případě potřeby předal další potřebné informace (stav inženýrských sítí, jejich kapacita, regulativy platného ÚP apod.).

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 10) Zprávy komisí

Starosta informoval o svém setkání se zástupcem TJ Sokol Řitka, panem Maškem ohledně možnosti využití pozemků Na Ladech. Obec již od roku 2004 dle svých aktuálních možností podniká kroky, vedoucí k vypracování studie o případné zástavbě na těchto pozemcích (2/5 vlastní Obec a 3/5 TJ Sokol). Obec pracuje na projektu výstavby multifunkčního areálu, který by sobě zahrnoval zejména objekt základní školy, venkovního sportoviště a kryté sportovní haly. Záměrem je areál, který bude fungovat jak pro potřeby výuky, tak i pro využití Sokolem Řitka, popř. dalšími subjekty, včetně komerčního využití sportovišť pro širokou veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Areál by měkl plnit i veřejnou a kulturní funkci. Sokol Řitka má k tomuto záměru své výhrady a strany se dohodly na dalším jednání. Obec dokončí práce na studii zástavby, která následně bude zveřejněna a veřejně diskutována. Zastupitelé berou tuto zprávu na vědomí .

Místostarosta informoval o stavu veřejného vodovodu v návaznosti na krátkém výpadku v zásobování vodou v květnu t.r. Informoval zastupitele, že celý systém je funkční a v případě, že by obyvatelé obce spotřebovávali množství, které stanovuje norma a které je pro denní spotřebu zcela běžné (cca 126 litrů na osobu a den), tak by vodovod mohl v současné době zásobovat bez problémů skoro 1900 obyvatel. Obec Řitka má v současnosti cca 800 obyvatel , což znamená, že v době výpadku byla průměrná spotřeba 380 litrů na osobu a den !!! Na systému nebyla žádná porucha ani jiný únik vody a tato spotřeba tedy byla zaviněna zalévání zahrad či dopouštěním bazénů. Obec proto vyzývá své občany, aby s vodou (přestože její cena je pro mnohé zcela zanedbatelná) zacházeli hospodárně a k zalévání využívali pouze vodu z dešťových nádrží a bazény doplňovali dováženou vodou, nebo své požadavky řešili s VaK Beroun, který, bude-li to možné, umožní dopuštění na základě písemné smlouvy po zajištění dostatečné aktuální rezervy. V opačném případě podobné výpadky hrozí i v budoucnu.

Ad 11) Diskuse

Místostarosta upozornil na fakt, že nově postavená autobusová čekárna Na Návsi byla nedlouho po svém dokončení poničena (pomalovaná a rozbitá skla). Vyzýváme občany, aby k tomuto nezůstávali lhostejní a aby v případě, že takovou činnost spatří, poskytli informaci obci, např. zasláním fotografie z mobilního telefonu. Jedná se o veřejný majetek a jeho oprava odčerpá finance z jiných, též potřebných kapitol rozpočtu (mateřská škola, opravy komunikací apod.).

Dotazy paní Strnadové a paní Zavadilové ohledně opravy komunikací a dopravního značení a dotaz pana Bartůňka ohledně přivaděče vody pan starosta zodpověděl.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček