Zápis ze dne 24.6.2004

25. 6. 2004 Datum sejmutí: 11. 7. 2004

Zápis z 5. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 24. 6. 2004 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál, Václav Rychlík
Nepřítomní zastupitelé : Zdeněk Smejkal – omluven
Přítomní hosté : viz prezenční listina

Program :
Návrh MUDr. Hodisové na zřízení lékařské ordinace v obci Řitka
Projednání dodatku smlouvy o pronájmu reklamní plochy s firmou Shönwälder
Harmonie s.r.o. ze dne 17.12.2001.
Představení záměru společnosti Astilbe Praha, s.r.o.
Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského Kraje
Dotace z Programu obnovy venkova Středočeského Kraje na úhradu úroků z úvěru
Vodovod Řitka, hospodaření za rok 2003, kalkulace na rok 2004, vodné na rok 2004
Smlouva s Řitkou arch – nájem plochy pro deponii zeminy
Žádost pana Petrouše – výstavba RD v lokalitě dlouhá louka
Souhlas s dělením a výměnou pozemků parc.č. 224/1, 45 a st.74
Souhlas s dělením a prodejem pozemků v k.ú. Řitka podle geom. Plánu 376-82/2000
Základní škola – stavební program (analýza a příprava stavby)

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
MUDr. Hodisová přednesla zastupitelům návrh na zřízení nové lékařské ordinace v obci Řitka, která rozšíří služby stávající ordinace v obci Klínec a bude sloužit i jako pohotovost.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo s souhlasí s návrhem na zřízení lékařské ordinace v obci Řitka, s tím, že tato musí splňovat platné stavební, technické a hygienické normy.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Zástupce společnosti firmy Shönwälder–Harmonie s.r.o. pan Churý přednesl návrh dodatku smlouvy o pronájmu reklamní plochy s firmou ze dne 17.12.2001. Podle tohoto dodatku dojde k novému nátěru věžového vodojemu, bude upraven reklamní nápis, na vodojem budou osazeny reklamní figuríny a
vodojem bude osvětlen. Cena za pronájem reklamní plochy bude zvýšena ze 40 na 65tis kč ročně a na základě požadavku obce bude nájemné každý rok navýšeno v souladu s nárůstem inflace. Náklady na spotřebu elektřiny bude hradit nájemce.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy ze 17.12.2001 s ohledem na dohodnuté podmínky a pověřuje starostu uzavřením tohoto dodatku.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Zástupce společnosti Astilbe Praha, s.r.o. paní Lenka Petříčková představila společnost, která se zabývá projektem realizace polyfunkčního domu s pečovatelskou službou. Představila detaily projektu a nabídla obci spolupráci spolu s žádostí (poptávkou) na získání potřebného pozemku.

Usnesení k tomuto bodu :
Obec nedisponuje potřebným pozemkem, ale poskytne informace o plochách, které je podle územního plánu možné využít pro daný záměr. Podmínky prodeje, cena ani rozsah dohody nebyly předmětem tohoto jednání.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 4)
Starosta informoval, že na základě žádosti podané na jaře letošního roku získala naše obec dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského Kraje ve výši 1.000.000,-Kč a to na úhradu části nákladů na rekonstrukci a rozšíření úpravny vody. Byl přečten text s podmínkami smlouvy.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty a schvaluje uzavření této smlouvy ze dne 21.6.2004 za uvedených podmínek. Dále obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů v rozsahu který je dán podmínkami uvedené smlouvy.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 5)
Starosta informoval, že na základě žádosti podané na DT8 získala naše obec dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 200.000,-Kč (žádost byla podána na částku 381 tis Kč) a to na úhradu části úroků z úvěru poskytnutého obci na výstavbu inženýrských sítí v minulých letech. Byly přečteny podmínky dotace a návrh textu smlouvy.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty a souhlasí s uzavřením smlouvy za uvedených podmínek. Dále obecní zastupitelstvo souhlasí se změnou rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů v rozsahu který je dán podmínkami uvedené smlouvy.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 6)
Starosta obdržel a přednesl zprávu provozovatele vodovodu VHS Benešov, s.r.o. za rok 2003. Podle této zprávy došlo oproti původní kalkulaci k nárůstu nákladů (např. díky povinnému poplatku za podzemní vodu, který se odvádí státu, dále díky opravám a díky vyšší spotřebě el. energie). Podle předloženého vyúčtování bylo vyrobeno 43tis m3 vody, ale vyfakturováno bylo jen 15tis m3 vody! Dále byla předložena kalkulace vodného a předpoklad nákladů na rok 2004.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2003 a požaduje projednat s provozovatelem které z navýšených nákladů budou obcí uhrazeny v rámci dotace na vodné za rok 2003, přičemž souhlasí s úhradou nákladů na povinný poplatek za podzemní vodu, s náklady na spotřebu elektřiny. Zbývající náklady budou odsouhlaseny až po podrobném projednání.
Obecní zastupitelstvo požaduje aby provozovatel zajistil a předložil podrobný seznam připojených míst. Dále požaduje provést za účasti zástupců obce podrobnou kontrolu spotřeby (mimořádný odečet) a na základě vytypování provést měření nepovolených přípojek.
Obecní zastupitelstvo požaduje aby provozovatel provedl taková opatření, která povedou ke snížení ztát na vodném na max 25 % v roce 2004.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí návrh kalkulace vodného na rok 2004 a stanovuje výši vodného pro spotřebitele v roce 2004 na částku 27,50 Kč / m3 vč. DPH.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 7)
Byl přečten návrh smlouvy mezi obcí Řitka a společností Řitka arch, a.s. o nájmu plochy pro deponii zeminy.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty a souhlasí s uzavřením smlouvy za uvedených podmínek. Pověřuje starostu uzavřením smlouvy a jednáním v této věci. Dále obecní zastupitelstvo souhlasí se změnu rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů v rozsahu který je dán podmínkami uvedené smlouvy.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 8)
Starosta přednesl žádost pana Petrouše (majitele jednoho pozemku v lokalitě Dlouhá louka) o stanovisko zastupitelstva k výstavbě RD v této lokalitě. V rámci diskuse bylo poukázáno na fakt, že pozemek tvoří součást lokality několika stavebních parcel, na které bylo vydáno společné územní rozhodnutí, podle kterého měly být vybudovány i inženýrské sítě, přičemž k dnešnímu dni není vybudována dešťová kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo navrhuje po konzultaci se stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy vyzvat majitele stavebních parcel k dokončení projektu, k zajištění stavebního povolení a k dokončení výstavby inženýrských sítí, k jejich předání obci, nebo k uzavření takové dohody, na jejímž základě bude obec moci vydat souhlas se stavebním povolením jednotlivým žadatelům po té, co složí poměrnou část nákladů na výstavbu inženýrských sítí. K zaslání výzvy ak jednání se stavebním úřadem a stavební komisí pověřuje OZ starostu obce.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 9)
Starosta přednesl návrh na dělení a výměnu částí pozemků parc.č. 224/1, parc.č. 45 a parc.č. st.74 v k.ú. Řitka. Díky této výměně obec získá do svého vlastnictví pozemek v uličce k potravinám ve kterém jsou uloženy inženýrské sítě, výměnou za přeplocenou část svého pozemku podle geometrického plánu č. 511-10/2004, zpracovaného spol Geometra s.r.o..

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemků parc.č. 224/1, parc.č. 45 a parc.č. st.74 v k.ú. Řitka podle geometrického plánu č. 511-10/2004, zpracovaného spol Geometra s.r.o.. a s výměnou částí těchto pozemků a zplnomocňuje starostu k uzavření těchto smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 10)
Na základě výzvy Katastrálního úřadu a na základě žádosti pana Berana OZ projednalo návrh na dělení pozemků podle geometrického plánu č. 376-82/2000 text kupní smlouvy.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemků v k.ú. Řitka podle geometrického plánu č. 376 – 82/2000, souhlasí s textem kupní smlouvy a pověřuje starostu k uzavření těchto smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 11)
Starosta seznámil zastupitele se stavebním programem akce „Základní škola Řitka“ (analýza a příprava stavby), který bude sloužit jako podklad pro dodávku architektonické studie. Tento podklad řeší plošné, technické i prostorové požadavky vytypované lokality a je zpracován na základě skutečných údajů o počtech dětí v naší i v okolních obcích.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozsahem předloženého dokumentu a pověřuje starostu přípravou dalších stupňů tohoto projektu.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :0

V Řitce, dne 24. 6. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman,
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček