Zápis ze dne 24.6. 2010

25. 6. 2010 Datum sejmutí: 11. 7. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 24. června v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal

Omluveni: Václav Mašek

Hosté: viz prezenční listina

Program:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Závěrečný účet za rok 2009
 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
 4. Věcná břemena
 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014
 6. Informace o dotacích v roce 2010
 7. Výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu
 8. Zprávy komisí
 9. Diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce

 

 

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

 

Ad 2) Závěrečný účet za rok 2009

Starosta předložil zastupitelstvu obce závěrečný účet za rok 2009.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2009.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

 

Ad 3) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.

 

Ad 4) Věcná břemena

 

a) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (pozemek 158/1 a 237/1 v k.ú. Řitka).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

 

b) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ( pozemek č.parc. 302) – „11010-028171, Řitka, přepojení DCL Líšnice“.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

 

Ad 5) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010-2014

Povinností zastupitelstva obce podle zákona o obcích je stanovení počtu členů zastupitelstva obce před každými volbami. V obci nad 500 do 3000 obyvatel by měl být počet členů zastupitelstva v rozmezí 7 – 15 členů. Pan místostarosta navrhl 12 členů zastupitelstva obce (hlasování: pro 1, proti 7, zdrželo 0, návrh nebyl přijat). Pan starosta navrhl stávající počet 9 členů zastupitelstva obce.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schvaluje počet 9 členů zastupitelstva pro volební období v letech 2010-2014.

Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 0

 

Ad 6) Informace o dotacích v roce 2010

 

 • ROP Střední Čechy – mateřská škola

Dne 18. 5. 2010 bylo doručeno oznámení o zamítnutí projektu: Rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy v Řitce.

 

 • Program obnovy venkova – dotace úroků z úvěru

Dne 9. 6. 2010 zastupitelstvo Středočeského kraje neschválilo žádost obce o dotaci úroků z úvěru v rámci Programu obnovy venkova.

 

 • Zelená úsporám

Program Zelená úsporám, který dosud poskytoval peníze na zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie pouze rodinným a bytovým domům, rozšiřuje svoji působnost. Nově je možné čerpat dotace i na zateplení veřejných budov (školy, školky, nemocnice a další). Žádosti je možné podávat od 31. července do 31. srpna 2010. Podrobnější informace a formuláře budou zveřejněny do 15.7.2010. Vzhledem k předpokládaným opravám mateřské školy je tedy možnost využít této dotace na zateplení.

 

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na zateplení budovy mateřské školy.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 7) Výběrové řízení na nového provozovatele vodovodu

Starosta informoval zastupitele o připravovaném výběrovém řízení na provozovatele vodovodu z důvodu končící platnosti stávající smlouvy. Budou poptány minimálně tři firmy, hodnocení provede výběrová komise (váhová kritéria 85% cena, 10% investice do majetku, 5% reference).

 

Ad 8) Stavební komise

 • Vzhledem ke skutečnosti, že již podruhé nebyla obci poskytnuta dotace na rekonstrukci mateřské školy, je nutné v letošním roce opravit střechu MŠ. Výběrová komise ve složení M. Poláček, V. Rychlík, Z. Smejkal posoudí nabídky dodavatelů a doporučí firmu k realizaci akce. Bude také využita možnost získání dotace z programu Zelená úsporám.
 • Odpady

Předseda stavební komise pan Poláček navrhl změnit systém plateb za komunální odpad (platba za osobu a rekreační objekt) tak, aby se platilo za používanou nádobu (popelnice, kontejner).

Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu stavební komise přípravou návrhu nového systému včetně návrhu nové vyhlášky. Připravené návrhy následně předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

 • Prodej pozemku

Pan Poláček seznámil zastupitele s obsahem jednání ze dne 22. dubna 2010 s panem Ing. Souškem ohledně odkupu části jeho pozemku č.parc. 90/3 v k.ú.Řitka.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem části pozemku za vyhláškovou cenu.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se

Zpráva místostarosty

 1. V ulici Zahradní je nutné umístit 3 – 4 lampy veřejného osvětlení, které byly odstraněny při stavbě kabelového vedení společnosti ČEZ. Zastupitelstvo obce pověřuje pana místostarostu zajištěním této akce (zjištění podmínek pro instalaci, zpracování řešení, zpracování projektu, realizace).
 2. Při větším dešti se před RD 313 hromadí voda, která pak pokračuje přes pozemek. Řešením je vybudování žlabů, do kterých by se voda svedla. Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním těchto odtokových žlabů a pověřuje pana místostarostu zajištěním této stavby.
 3. Na okraji obce se opět objevil bolševník – bude vysekán zlikvidován.
 4. Pan místostarosta informoval zastupitele obce o opravách výtluků na komunikacích.

Ad 9) Diskuse

 • Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti

Místostarostka informovala zastupitele o možnosti obce stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient ve výši 2,3,4 nebo 5. Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období.

Takto získané finanční prostředky by bylo možné použít především na zlepšení infrastruktury v obci (opravy komunikací, veřejné osvětlení, zeleň).

 • Územní plán

Starosta informoval zastupitele o možnosti zapracování územní studie Veřejný park Řitka do územního plánu obce v případě, že bude pořizována změna územního plánu, popř. nový územní plán.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Václav Rychlík Zdeněk Smejkal