Zápis ze dne 25.10.2007

26. 10. 2007 Datum sejmutí: 11. 11. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. 10. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Nepřítomen: Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina

Program:
Volba ověřovatelů zápisu
Smlouva se společností HVVP, s.r.o.
Vyhlášky obce
Rozpočtové změny
Schválení dotačních titulů na rok 2008
Příkaz starosty k inventarizaci
Kontokorentní úvěr
Převod pozemků do vlastnictví obce
Žádost MŠ Řitka
Žádost ZŠ Líšnice
Prodej trafostanice
Stavební uzávěra
Vodné a stočné na rok 2008
Zadání studie
Zprávy komisí
Diskuze

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček

Ad 2) Smlouva se společností HVVP, s.r.o. „o úpravě vzájemných práv a povinností a o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech v rámci výstavby v obci Řitka“

Starosta přečetl text návrhu smlouvy, která byla na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.7. 2007 projednána s investorem společností HVVP, s.r.o. a jejíž text připravil právní zástupce obce. Podpis smlouvy je podmíněn souhlasným stanoviskem od zpracovatele územního plánu Ing. arch. Starčeviče.

Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy a pověřuje starostu a 2.místostarostu jejím podpisem.

Ad 3) Vyhlášky obce
a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka. Obecně závazná vyhláška je vydána bez zákonného zmocnění, ochrana zemědělského půdního fondu je upravena v zákoně č. 334/1992, ve znění pozdějších předpisů. Dále byl zastupitelstvu obce předložen návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka. Pro vydání této obecně závazné vyhlášky neexistuje zákonné zmocnění.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 9/2007, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 1/1993 o ochraně zemědělského půdního fondu v katastrálním území obce Řitka a obecně závazná vyhláška Obce Řitka č. 6/1994 o ochraně životního prostředí v obci Řitka.

b) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce Řitka, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Řitka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 10/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Řitka.

c) Zastupitelstvu obce Řitka byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce Řitka, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 2, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Řitka schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 11/2007, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Řitka.

Ad 4) Rozpočtové změny
Tento bod nebyl projednán – vzhledem k závěrům kontrolní dohlídky v obci Řitka, která se konala 24.10. 2007 nebylo možné připravit podklady k projednání a schválení.

Ad 5) Schválení dotačních titulů na rok 2008
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce k projednání žádosti na poskytnutí účelových dotací z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2008.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání žádosti na poskytnutí účelových dotací z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2008 z dotačního titulu 1 – Akce místních programů vesnice „Investiční akce – Rekonstrukce střešní konstrukce MŠ Řitka“ ve výši 200000,- Kč, dále dotační titul 3 – „Dotace úroků z úvěrů“, žádost o přidělení účelové (neinvestiční) dotace na úroky z úvěru ve výši 200 000,- Kč schvaluje.
Ukládá místostarostce zajistit předání žádostí na pověřenou obec Černošice a vložení do registru Středočeského kraje. Termín: 15. listopadu 2007.

Ad 6) Příkaz starosty k inventarizaci
Starosta předložil příkaz k provedení inventarizace majetku obce Řitka v roce 2007 a jmenoval předsedu inventarizační komise pana V. Vondráka a členy inventarizační komise: pana A. Dvořáka, paní S.Vaňáskovou a paní I. Černou.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Řitka v období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007.

Ad 7) Kontokorentní úvěr
Starosta předložil žádost o přijetí kontokorentního úvěru pro rok 2007-2008 ve výši
400 000,- Kč.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí žádosti kontokorentního úvěru pro rok 2007-2008 ve výši 400 000,- Kč u ČS, a.s., OP Příbram. Zajištění kontokorentního úvěru bude provedeno budoucími rozpočtovými příjmy obce Řitka.

Ad 8) Převod pozemků do vlastnictví obce
Starosta přednesl text smlouvy o prodeji pozemků od společnosti Řitka arch, a.s. do vlastnictví obce Řitka. tyto pozemky (na nichž se nachází komunikace a veřejné stavby) budou v souladu s dříve uzavřenými dohodami převedeny do vlastnictví obce Řitka bez jakýchkoliv zástavních práv a břemen za celkovou cenu 1,-Kč. Jedná se o pozemky :
parc.č. 219/23 (560m2), 219/6 (224m2), 219/21 (3296m2), 217/10 (108m2), 217/6 (254m2), 217/8 (44m2), 217/4 (81m2), st.472 (17m2), 217/11 (177m2), 219/22 (104m2), 217/12 (126m2), 216/76 (12 593m2), 216/46 (6 693m2), 217/5 (110m2), 246/1 (3 441m2), 212/117 (6 896m2), 246/3 (39m2), 216/119 (84m2), 216/120 (34m2), 246/4 (53m2), 216/121 (77m2), 246/5 (49m2), 216/128 (83m2), 246/13 (127m2), 216/129 (34m2), 216/14 (187m2), 216/45 (1. 453m2), 216/64 (544m2), 216/65 (3 993m2), 158/1 (8 790m2), 158/69 (4 229m2), 158/11 (3 463m2), 158/44 (544m2), 158/6 (607m2), st.473 (169m2) v k.ú. Řitka.
Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Řitka arch, a.s. a pověřuje starostu a 2.místostarostu jejím podpisem, stejně jako podpisem dokumentů potřebných k řádnému provedení vkladu vlastnického práva do KN.

Ad 9) Žádost MŠ Řitka
Místostarostka přečetla žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Řitka na 25 dětí na jednu třídu.

Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve školním roce 2007/2008 na 25 dětí na jednu třídu.

Ad 10) Žádost ZŠ Líšnice
Zastupitel pan Václav Rychlík předložil zastupitelstvu obce žádost o poskytnutí příspěvku na vybavení výdejny jídel v ZŠ Líšnice, kterou navštěvují i děti z naší obce.

Hlasování: pro 8 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 5 000,- Kč na vybavení školní výdejny jídel v ZŠ Líšnice a pověřuje starostu uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí daru zřizovateli základní školy v Líšnici.

Ad 11) Prodej trafostanice
Při osobním jednání projevila společnost ČEZ, a.s. zájem o odkup trafostanice č. 4 (nad rybníkem), která je v majetku obce, za zůstatkovou cenu, která bude stanovena posudkem na základě metodiky společnosti ČEZ, a.s..

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem trafostanice č. 4 v obci Řitka společnosti ČEZ, a.s.
a pověřuje starostu uzavřením příslušných smluv.

Ad 12) Stavební uzávěra
Starosta přednesl návrh vyhlášky (územní opatření o stavební uzávěře) o stavební uzávěře v nově dokončených komunikacích (K Potokům, Na Vrškách, lokalita Pod Bučinou, Lokalita Za Štěpnicí). Stavební uzávěra bude vyhlášena na 5 let.

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá zpracovat návrh územního opatření o stavební uzávěře na v na dokončených komunikací s dobou trvání 5 let.

Ad 13) Vodné a stočné na rok 2008
a) Starosta předložil návrh cen vodného a stočného na rok 2008 od společnosti VAK Beroun. Cena vodného zůstane v roce 2008 stejná jako v roce 2007, t.j. 27,78 Kč bez DPH a cena stočného bude v roce 2008 29,64 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2008 ve výši 27,78 Kč bez DPH a cenu stočného ve výši 29,64 Kč bez DPH.

b) Návrh smlouvy o dílo – úpravy technologie ČOV Řitka
V souladu s požadavky vodohospodářského odboru MěÚ Černošice a ČIŽP, byla s provozovatelem kanalizace a ČOV (VaK Beroun, a.s.) připravena smlouva o dílo na provedení předepsaných úprav. Tyto budou realizovány do konce roku 2007.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy a pověřuje starostu a 2.místostarostu jejím podpisem.

c) Domovní čerpadla
Starosta přečet dopis zástupce VaK Beroun, a.s. pana Koláře, ve kterém upozornil na nevyřešenou situaci v rámci údržby a oprav technologie domovních čerpacích stanic, kdy někteří z občanů neuhradili náklady na tyto opravy. Bylo dohodnuto, že zvolená komise připraví nejpozději do 30.11.2007 zastupitelstvu analýzu nákladů společně s návrhem na řešení této situace, tak aby provozovatel obdržel jednoznačné stanovisko, jak v takových případech postupovat, zároveň bude vyřešena otázka vlastnictví a případných výměn technologii DČJ. Do komise byli navrženi : Zeman, Dvořák, Poláček, Rychlík.

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s ustanovením komise ve složení : pánové Zeman, Dvořák, Poláček, Rychlík a ukládá jí do 30.11.2007 předložit analýzu nákladů oprava obnovy technologii DČJ společně s návrhem jak technicky, majetkově a finančně zajistit další provoz, tak, aby na základě usnesení OZ bylo možné do konce roku 2007 dát provozovateli jasný a jednoznačný pokyn, jak takové situace a případy řešit.

Ad 14) Zadání zastavovací studie
V souladu s plánem na zástavbu pozemků na Ladech (sportovní zařízení, škola, veřejná občanská vybavenost apod.) a s ohledem na fakt, že obec v roce 2004 nechala zpracovat základní analýzu využití území bylo navrženo dopracování této analýzy o zastavovací studii, která bude sloužit jako závazný podklad pro budoucí rozvoj.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním dodávky zastavovací studie lokality Lada zpracovateli územního plánu, ing. arch. Starčevičovi (společnosti Kolpron) a pověřuje starostu obce uzavřením příslušných smluv.

Ad 15) Zprávy komisí
a) školská k.
– předložila „Hodnocení školy za rok 2006/2007“, které zpracovala ředitelka MŠ
– předložila návrh Líšnické školy na uspořádání vánočního trhu u vánočního stromu na Řitce – zastupitelstvo s návrhem souhlasí

b) stavební k. – byla jmenována výběrová komise na akci „Pergola“ ve složení:
Předseda: Z. Smejkal
Členové: J. Šuligoj a M. Poláček
Komise zajistí výběrové řízení firmy, která provede realizaci výše uvedené akce .
Termín:do 14.11 2007 ( poptávka firem), do 30.11. 2007 (výběr firmy)

c) finanční k. – informovala o provedení kontroly pokladních účetních dokladů a hotovosti na pokladně k 30.9.2007 s tím, že kontrola nezjistila žádná pochybení.

d) pan místostarosta Dvořák
– informoval zastupitele o jednání s firmou ROPID, na kterém bylo dojednáno přidání autobusového rychlíkového spoje v nočních ze Smíchovského nádraží do Mníšku pod Brdy,
– zajistí podání žádosti o úpravu jízdních řádů v souvislosti s plánovanou výstavbou a provozováním nové autobusové zastávky „Bučina“. Termín do 30.11. 2007.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce
Ověřovatelé zápisu. Antonín Dvořák, Miroslav Poláček