Zápis ze dne 25.11.2004

25. 11. 2004 Datum sejmutí: 11. 12. 2004

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 25. 11. 2004 v 18:00 h. vzasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Petr Kotál
Přítomní hosté : viz prezenční listina

Program

Zprávy komisi
Zpráva místostarosty
Žádost společnosti Řitka arch
Žádost pana Vychodila
Smlouva s bytovým družstvem OBD Řitka II
Žádost pana Buňáta
Příjem dotace 200 tis. Kč – změna rozpočtu
Schválení kontokorentu – ČS, a.s.- úprava usnesení
Žádost o vyplacení mzdového příspěvku pro školnici MŠ Řitka
Mzdové úpravy pracovnice obecního úřadu
Vyhlášení soutěže o nejlepší úpravu okolí domu
Diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
V. Vondrák – finanční komise provedla kontrolu účtů a pokladny a neshledala žádné nesrovnalosti, probíhá příprava podkladů pro rozpočet na příští rok.
M. Poláček – informoval o práci stavební komise
J. Marvan – přestupková komise řešila 3 případy. Vzhledem k tomu, že viníci přestupků nejsou občané obce, byly tyto postoupeny do místa jejich trvalého bydliště.
P. Kotál – kontrolní komise provádí průběžnou kontrolu odstraňování vad na kanalizaci a kontrolu černých přípojek

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu komisí na vědomí.

Ad 2)
Místostarosta A. Dvořák informoval zastupitele o probíhajících jednáních a aktualitách
– proběhla oprava veřejného osvětlení, která by měla odstranit výpadky v ulicích Líšnická, Zahradní a Sportovní
– pan Dvořák informoval o provozu kanalizace a ČOV, P. Zeman bude jednat s provozovatelem a následně bude informovat OZ
– provozovatel svozu odpadků byl upozorněn na opakované nedostatky při svozu (nepořádek, zpoždění svozu kontejnerů apod.). Občané jsou vyzvání v případě zjištění takových nedostatků k písemnému zaslání informace obecnímu úřadu
– od 12.12. platí změna jízdního řádu autobusů. Ze strany kraje došlo k redukci počtu linek ale nebyla snížena frekvence spojů.
– zimní údržba komunikací je zajištěna a to díky uzavření dohody s panem Filípkem (Řitka), který letos disponuje potřebnou technikou. Zároveň byla uzavřena dohoda i s panem Novákem (Líšnice), který bude připraven jako záloha pro případ nepředvídatelných událostí.
– tradiční setkání u stromečku se bude konat 23.12. od 17:00 hod
– připravuje se rovněž setkání seniorů na konci roku – termín a místo bude včas upřesněno a zveřejněno

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo bere zprávu místostarosty na vědomí.

Ad 3)
Zástupce společnosti Řitka arch, a.s., pan Sýkora přednesl návrh své společnosti, ve kterém vyzval zástupce obce k diskusi o přípravě změny územního plánu, která by umožnila účinnější kontrolu výstavby a zpřesnění regulativů výstavby.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo tento návrh projedná na pracovním jednání a v případě souhlasu připraví seznam svých priorit a deleguje své zástupce do připravované pracovní skupiny
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
V návaznosti na předchozí bod jednání vystoupil pan Vychodil, který zastupuje vlastníka pozemku v lokalitě Dlouhá louka (pana Rychtera) a požádal o informace a pomoc při splnění podmínek výstavby RD v této lokalitě (dokončení inženýrských sítí). Sdělil, že více majitelů v této lokalitě má zájem na dokončení podmiňujících staveb, ale s ohledem na nezájem zbývajících vlastníků se vše nachází v patové situaci.

Usnesení k tomuto bodu:
Obec je připravena jednat se zástupcem majitelů o podmínkách výstavby, s tím, že před vydáním stavebního povolení na stavbu RD musí být jasné, jakým způsobem budou pokryté náklady na inženýrské sítě a komunikace v rozsahu dle vydaného územního rozhodnutí. Je ale nutné, aby se spoluvlastníci sami zasadili o zahájení těchto prací a svolali potřebné jednání, přičemž obec je připravena umožnit tato jednání v budově OU, a to i za účasti zástupce stavební komise a stavebního úřadu.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Starosta přečetl návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.1.2002, uzavřené mezi Obcí Řitka a OBD Řitka II. Vysvětlil důvody změny, které je nutné přijmout s ohledem na současný právní stav věci a s ohledem na dosavadní průběh likvidace Státního statku Křivoklát.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.1.2002, uzavřené mezi Obcí Řitka a OBD Řitka II a pověřuje a zplnomocňuje starostu obce k jejímu uzavření.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Byla přečtena žádost pana Buňáta o vydání souhlasu se stavbou domu s restaurací.

Usnesení k tomuto bodu:
S ohledem na fakt, že žádost neobsahuje žádné potřebné materiály a přílohy, podle kterých by bylo možné vydat objektivní stanovisko, a s ohledem na fakt, že toto je zcela v kompetenci stavební komise, je tato žádost této komisi postoupena.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Starosta informoval o získání dotace od Středočeského kraje na úhradu části úroků z úvěru na výstavbu inženýrských sítí v obci Řitka. Dotace byla poskytnuta ve výši 200.000,-Kč.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace od Středočeského kraje na úhradu části úroků z úvěru na výstavbu inženýrských sítí v obci Řitka ve výši 200.000,-Kč a souhlasí s úpravou rozpočtu na straně příjmů a výdajů.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém 6. zasedání dne 26.8.2004 v usnesení v bodě 4, podání žádosti o zřízení kontokorentu na běžném účtu obce. Kontokorent byl bankou schválen. S ohledem na požadavky banky a vzhledem k potřebě flexibilního přístupu k platbám se zastupitelé se dohodli na změněně tohoto usnesení.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo (OZ) souhlasí se zřízením kontokorentu na běžném účtu obce, vedeném u ČS, a.s. za podmínek stanovených bankou a pověřuje starostou k uzavření smlouvy o zřízení tohoto kontokorentu. Dále OZ souhlasí, aby tento kontokorent byl čerpán na základě schválení starosty, popř. místostarosty bez schválení v OZ. OZ bude následně o čerpání informováno prostřednictvím zprávy při zasedání OZ. Obecní zastupitelstvo schvaluje ručení za poskytnutý kontokorent budoucími rozpočtovými příjmy a biankosměnkou.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 9)
Starosta přečetl žádost ředitelky MŠ o vyplaceni mzdového příspěvku pro školnici MŠ Řitka, podle které došlo díky úpravě normativů pro vyplácení pracovníků škol ke snížení tabulkového příjmu školnice o 1359,-Kč měsíčně. S ohledem na fakt, že tato pracovnice vykonává další související práce žádá ředitelka o vyplacení mzdového příspěvku, který by toto snížení kompenzoval.

Usnesení k tomuto bodu:
S ohledem na pozitivní stav hospodaření mateřské školky a s ohledem na předložené doklady obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby ředitelka ze zrojů, ušetřených v letošním roce uhradila uvedené pracovnici požadovaný příspěvek za měsíce listopad a prosinec, a dále souhlasí, aby ředitelka do rozpočtu na rok 2005 zahrnula kapitolu, ze které bude moci tento příspěvek i nadále vyplácet.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 10)
Starosta přednesl návrh na úpravu platového výměru pracovnice OÚ pa ní Vaňáskové. Tento návrh odůvodnil navýšením agendy této pracovnice, která se rozšířila zejména o kapitolu kontrola a vyúčtování dotací a účtování a výběr stočného.

Usneseni k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo (OZ) souhlasí se navrženou úpravou platového výměru s účinností od 1.11.2004.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 11)
Komise (Vondrák, Poláček, Smejkal, Mašek), která měla vyhodnotit nejlépe upravené okolí domu v naší obci navrhla zastupitelstvu, aby jako vítěz této soutěže byl vybrán dům spravovaný OBD Řitka II a to za úpravu okolí domu, sestávající m.j. z nového hřiště. Jako odůvodnění uvedli zejména fakt, že se na této úpravě dohodli nájemníci domu což mohlo být díky jejich počtu velice složité.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo (OZ) souhlasí s návrhem komise a jako vítěze soutěže o nejlépe upravené okolí domu vyhlašuje dům ve vlastnictví OBD Řitka II. Cena 1000,-Kč bude předána zástupci OBD a fotografie s doprovodným textem budou zveřejněny na internetu.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 12)
Diskuse

Paní Novákové upozornila na poruchy kanalizace vzniklé ohýbáním tyčí šoupat při poklesu zeminy v ulici Pražská. Bude provedena kontrola závadných míst a na tento fakt bude upozorněn dodavatel a bude uplatněna záruka. V případě potřeby bude zpevnění okolí šoupat provedeno v rámci údržby komunikací v obci vlastními silami.
V Řitce, dne 25. 11. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Zdeněk Smekal