Zápis ze dne 25.11. 2010

26. 11. 2010 Datum sejmutí: 12. 12. 2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. 11. 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomni:

členové zastupitelstva: Mgr. Kamil Abbid, Ing. Ivana Černá, Antonín Dvořák, Gabriela Křístková,

Marie Léblová, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Eva Procházková

viz: prezenční listina

Omluven: Radek Sňozík

Hosté: viz prezenční listina

 

Program:

 1. Ustanovení uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce a členů výboru a komisí
 2. Problematika rozvoje obce, diskuse ke změně územního plánu a možnosti stavební uzávěry
 3. Mandátní smlouva
 4. Diskuse, závěr.

Průběh zasedání zastupitelstva obce Řitka:

Bod 1. programu:

Zasedání zastupitelstva obce Řitka zahájil starosta Mgr. Kamil Abbid v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka za přítomnosti 8 členů zastupitelstva.

Omluven: pan Radek Sňozík

Starosta Mgr. Kamil Abbid navrhnul na zapisovatele paní Evu Procházkovou a ověřovatelé zápisu paní Marii Léblovou a paní Gabrielu Křístkovou.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou zapisovatelkou paní Evou Procházkovou a ověřovatelkami zápisu paní Marií Léblovou a paní Gabrielou Křístkovou.

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

 

Mgr. Kamil Abbid navrhnul členy finančního výboru.

Předseda: paní Marie Léblová

Člen: paní Eva Procházková

Člen: paní Martina Ludvíčková

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

 

Mgr. Kamil Abbid navrhnul členy kontrolního výboru.

Předseda: paní Gabriela Křístková

Člen: Ing. Ivana Černá

Člen: paní Tománková

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

 

Mgr. Kamil Abbid navrhnul členy stavební komise a životního prostředí.

Předseda: pan Miroslav Poláček

Člen: pan Josef Mudr

Zapisovatel stavební komise: paní Marie Léblová

Stavební komise se bude scházet každý čtvrtek od 17 hod.

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas

 

Mgr. Kamil Abbid navrhnul členy školské, kulturní a sociální komise.

Předseda: pan Radek Sňozík

Člen: pan Filípek

Člen: pan Dvořák Antonín

Člen: paní Eva Procházková

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

 

Návrh Mgr. Kamila Abbida na uvolněnou funkci starosty Řitky.

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas

 

Návrh Mgr. Kamila Abbida na neuvolněnou funkci 2. místostarosty pana Josefa Mudra.

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas

 

Uvolněná funkce 1. místostarosty pana Antonína Dvořáka.

2 návrhy:

1. Návrh pana Miroslava Poláčka na uvolněnou funkci omezenou časově na 1 rok s možností prolongace

2. Návrh Mgr. Kamila Abbida na uvolněnou funkci

Hlasování o návrhu č. 1: pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas

 

O návrhu č. 2 se již nehlasovalo.

 

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo zvolilo finanční výbor ve složení, předseda paní Marie Léblová, členové paní Eva Procházková, paní Martina Ludvíčková,

dále kontrolní výbor ve složení, předseda paní Gabriela Křístková, členové Ing. Ivana Černá, paní Tománková,

dále stavební komisi a životní prostředí ve složení, předseda pan Miroslav Poláček a člen pan Josef Mudr,

dále školská, kulturní a sociální komise ve složení, předseda pan Radek Sňozík, členové pan Filípek, pan Antonín Dvořák a paní Eva Procházková.

Dále zastupitelstvo souhlasilo s uvolněnou funkcí starosty Mgr. Kamila Abbida a s uvolněnou funkcí 1. místostarosty pana Antonína Dvořáka na 1 rok a neuvolněnou funkcí 2. místostarosty pana Josefa Mudra.

 

Bod 2. Programu:

Diskuse k rozvoji obce, ke změně územního plánu, eventuelně možnosti stavební uzávěry.

Do diskuse ze zapojili přítomní spoluobčané.

 

Dotazy, připomínky a podněty z veřejné diskuse:

 1. Zastavěnost „jižních strání“
 2. Změna územního plánu „V Potokách“
 3. Problém s nízkým počtem trvale hlášených osob v obci
 4. Zvýšení daně z nemovitosti v roce 2011
 5. Poskytnutý finanční příspěvek za třídění odpadu
 6. Chodníky z lokality Štěpnice do centra obce
 7. Zajištění informační plochy pro občany Štěpnice
 8. Zimní údržba silnic v lokalitě Štěpnice

V 18: 30 hod odešla Ing. Ivana Černá.

 

Bod 3. Programu

Starosta Mgr. Kamil Abbid seznámil zastupitelstvo s připravenou mandátní smlouvou mezi Obcí a firmou UNI – Prag, jejíž předmětem je konzultantská a poradenská činnost, viz příloha zápisu.

Zastupitelé obdrželi na zasedání smlouvu k pročtení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0 hlasů

 

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí se zněním této smlouvy a schvaluje uzavření mandátní smlouvy.

Bod 4. Programu

Dotazy, připomínky a podněty z veřejné diskuse

 1. Mateřská škola – rekonstrukce – diskuse
 2. Možnost oplocení hřiště pro děti
 3. Dokončení autobusových zastávek Bučina (chodník, osvětlení)
 4. Zamezení parkování aut proti Veselce
 5. Úřední hodiny pro veřejnost
 6. Dostupnost informací na internetových stránkách obce (aktualizace informací)
 7. Příspěvky, články do zpravodaje Řitky
 8. 23. 12. 2010 – setkání u vánočního stromečku

Pan Antonín Dvořák přednesl návrh na schválení příspěvku obce pro osoby zdravotně postižené (držitelé průkazky ZTT/P). Jedná se o 8 občanů, kteří byli čteni jmenovitě, viz seznam. Příspěvek by měl být vyplacen koncem roku 2010 ve výši Kč 1 000,- na osobu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0 hlasů

 

Starosta Mgr. Kamil Abbid nařídil inventarizaci majetku obce.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0 hlasů

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce pro osoby zdravotně postižené ve výši Kč 1 000,- na osobu. Dále zastupitelstvo souhlasí s nařízenou inventarizací majetku obce.

 

Přílohy k zápisu:

– prezenční listina zastupitelů

– prezenční listina hostů

– svolání veřejného zasedání

– seznam držitelů průkazu ZTT/P

– mandátní smlouva

V Řitce dne 29. 11. 2010

Zapsala: Eva Procházková

starosta: Mgr. Kamil Abbid

Ověřovatelé zápisu: Marie Léblová

Gabriela Křístková