Zápis ze dne 25.3.2004

26. 3. 2004 Datum sejmutí: 11. 4. 2004

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 25. 3. 2004 v 18:30 v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál, Václav Rychlík
Nepřítomní zastupitelé : 0
Přítomní hosté : 0

Program :
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby : „Intenzifikace vodovodu Řitka“
Zrušení vyhlášky č. 1/2004
Stanovení podmínek pro vydání souhlasu s připojením na vodovod, plyn a kanalizaci
Informace o stavu kanalizačních šachet
Žádost o umístění reklamní plochy
Nabídka starostky Mníšku p.Brdy na spolupráci
Diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Obec Řitka vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace vodovodu Řitka“, která v sobě zahrnuje posílení zdrojů vody navýšení na 3l/s, výstavbu zemního vodojemu 200m3, zvýšení kapacity úpravny vody na 3l/s, propojovací vedení a signalizaci. Tato stavba by měla zajistit dostatečnou kapacitu pitné vody jak pro stávající zástavbu, tak i pro budoucí odběratele v rozvojových územích. Z pěti oslovených firem podaly nabídku tři společnosti a dvě se v průběhu řízení omluvily.
Výběrová komise posoudila předložené nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Zepris, s.r.o., která nejlépe splnila vypsaná kritéria. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje zastupitelstvu obce Řitka uzavřít SOD s vybraným uchazečem.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo obce Řitka schvaluje na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek, výsledek soutěže o předložení nejvhodnější nabídky na dodávku stavby „Intenzifikace vodovodu Řitka“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Zepris, s.r.o., Do Koutů 3, Praha 4.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu obce k projednání a uzavření této smlouvy za obec Řitka.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 2)
Na základě stanoviska krajského úřadu Středočeského kraje k vyhlášce č. 1/2004 „O příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací“ projednalo zastupitelstvo důvody pro zrušení této vyhlášky.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo tímto ruší vyhlášku č. 1/2004 „O příspěvcích za připojení na vodovodní, kanalizační a plynový řad obce, a za překopy komunikací“
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se :1

Ad 3)
Starosta přednesl zhodnocení stávajícího stavu kapacit inženýrských sítí obce. Stávající kapacita neumožňuje připojení nových objektů. Obec nechce omezit plánovanou výstavbu z důvodu nedostatečných kapacit a nedostatku financí pro jejich posílení. Byl přečten návrh usnesení podle kterého bude možné vydat souhlas s připojením na inženýrské sítě v případě, že se žadatel bude finančně podílet na posílení těchto zdrojů. Odborným odhadem byly stanoveny částky jednotlivých podílů, které m.j. zohledňují předpokládanou spotřebu a typ objektu. Text usnesení tvoří přílohu tohoto zápisu.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podmínkami pro připojení na inženýrské sítě. Dále schvaluje text vzorové smlouvy a pověřuje starostu uzavíráním smluv se zájemci o připojení.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 4)
Pan Dvořák informoval o kontrole kanalizačních šachet v lokalitě Pod Bučinou. Byly zjištěny poruchy, o kterých bude protokolárně informován investor, který drží záuční lhůtu a zajistí jejich odstranění. Technický stav se bude průběžně kontrolovat.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 5)
Byla přečtena žádost pana Štorka o pronájem billboardu u sjezdu z dálnice (ul.Pražská). Starosta informoval, že šest billboardů je obsazeno.

Usnesení k tomuto bodu :
Bude posouzena možnost výstavby maximálně dvou dalších billboardů vedle stávajících šesti. Technickým posouzením byl pověřen pan Dvořák. OZ nebude povolovat žádnou další výstavbu billboardů v intravilánu obce.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 6)
Byla přečtena nabídka starostky Mníšku pod Brdy na spolupráci při budování cyklistických tratí v našem regionu. Zástupci obce se sejdou s paní starostkou a projednají podmínky spolupráce.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 7)
Diskuse :

Pan Dvořák informoval o žádosti na pořádání soukromé oslavy v Sokolovně
Pan Vondrák potvrdil, že zájemci mají uzavřenou smlouvu se Sokolem, o termínu pořádání akce byla informována policie
Pan Dvořák informoval o nutnosti výměny náplně filtru v úpravně vody. Přednesl nabídku firmy Aquacleer – tato nabídka bude ještě upřesněna.
Pan Vondrák informoval o žádosti ředitelky Mateřské školy o opravu a dokončení oplocení pozemku Mateřské školy. Obecní zastupitelstvo s opravou oplocení souhlasí a na úhradu těchto nákladů doporučuje použít nevyčerpané zdroje z roku 2003.
Pan Dvořák informoval o probíhajícím vystrojení druhé poloviny technologie ČOV. Podle dohody bude vystrojená ČOV předána obci na přelomu března a dubna 2003.
Pan Smejkal představil zastupitelům vzorky mobiliáře (kovaný stojan na odpadkové koše a lavičku). Obecní zastupitelstvo souhlasí se zkušební dodávkou odpadkových košů a 1 ks lavičky na zkoušku.
V Řitce, dne 25. 3. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček