Zápis ze dne 25.3.2010

26. 3. 2010 Datum sejmutí: 11. 4. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. 3. v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek

Hosté: dle prezenční listiny

Program:
volba ověřovatelů zápis
územní studie – Veřejný park Řitka

Zápis z jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal.

Hlasování: pro 9, proti 0. Zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal.

Ad 2) Územní studie – Veřejný park Řitka

Zastupitelstvo obce schválilo zadání Územní studie – Veřejný park Řitka. Tato studie byla na základě zadání zpracována a předložena zastupitelstvu obce ke schválení.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce Řitka na základě § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění schválilo Územní studii – Veřejný park Řitka.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce poskytnout dokumentaci Územní studii – Veřejný park Řitka příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o schválené Územní studii – Veřejný park Řitka a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zpracovat registrační list Územní studie – Veřejný park Řitka a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti.

Ad 3) Diskuse

Pan Vondrák upozornil na nedodělanou komunikaci (Pražská) – akce ČEZ a.s., výměna kabelů. Dílo dosud nebylo předáno, dodavatel bude upozorněn na nutnost dodělání a uvedení komunikace do původního stavu.
Pan místostarosta informoval zastupitele o zajištění úklidu komunikací formou strojního zametání obce ve spolupráci s firmou KOMWAG a o termínu sběru nebezpečného odpadu (15. května 2010).
Pan Šuligoj požádal zastupitelstvo obce o příspěvek na dřevo ve výši 1000,- Kč na akci „Čarodějnice 2010“.

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč na dřevo na výše uvedenou akci.

Paní Otmarová požádala zastupitelstvo obce o možnost umístit 1 lampu veřejného osvětlení na ulici Všenorská – u statku. Budou prověřeny technické možnosti umístění zařízení a požadavek bude zařazen do plánu rekonstrukce a obnovy veřejného osvětlení v obci.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Antonín Dvořák, Zdeněk SmejkalZdeněk Smejkal