Zápis ze dne 25.6.2002

26. 6. 2002 Datum sejmutí: 12. 7. 2002

Zápis z mimořádného zasedání Obecního zastupitelstva obce Řitka

dne 25. 6. 2002, 19:00 hod
Program zasedání :

Volba ověřovatelů zápisu
revokace usnesení č.15, ze zasedání OZ dne 6.6.2002 o převodu pozemku p.č.112/22 z Pozemkového fondu ČR na obec Řitka
revokace usnesení č. 4, ze zasedání OZ dne 28.3. 2002 a usnesení č. 11, ze zasedání OZ dne 6.6.2002 o vypořádání stávajícího závazku vůči ČS a.s., a o schválení investičního úvěru na financování výstavby 2. a 3. etapy plynu a 3. etapy vodovodu a kanalizace
poskytnutí půjčky na přípojky inženýrských sítí k rodinným domkům
Usnesení zastupitelstva :

ad. 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miroslav Poláček a Zdeněk Smejkal

ad. 2)
Obecní zastupitelstvo souhlasí s převodem pozemku parc.č. 112/22 o výměře 11.045m2 v k.ú. Řitka z Pozemkového fondu ČR (PFČR) do vlastnictví obce Řitka a to buď v celku, tak jak je zapsán na LV č. 10002, nebo po rozdělení dle geometrického plánu č. 449-150/2002, vypracovaném fy. Geometra s.r.o. dne 21.5.2002 po částech (112/22–8271m2, 112/77–1520m2, 112/78-1254m2). V případě rozdělení pozemku pak Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem parc.č. 112/77 a 112/78 o výměrách 1520 a 1254m2 a s úplatným převodem parc.č. 112/22 o výměře 8271m2, dle GP č. 449-150/2002. Obecní zastupitelstvo tímto pověřuje starostu jednáním s PFČR a podpisem příslušných smluv.

ad. 3)
Obecní zastupitelstvo revokuje svá usnesení ze dne 28.3.2002 a z 6.6.2002 v příslušných bodech takto :

schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 14 425 tis. Kč od České spořitelny, a.s. Oblastní pobočky Kladno za účelem financování výstavby plynofikace v obci Řitka a 3. etapy výstavby vodovodu a kanalizace s dobou splatnosti do 20.12.2016.
schvaluje zajištění tohoto dlouhodobého investičního úvěru následujícími zástavními instrumenty:

budoucími rozpočtovými příjmy obce Řitka
bianko směnkou vystavenou obcí Řitka
nemovitostmi, které jsou v majetku obce Řitka – objekt Mateřské školy na pozemkuparc.č. 411 a pozemky parc.č. 259/31 (3287m2) a parc.č. 411 (523m2) v k.ú. Řitka, a dále pozemek parc.č. 112/22 v k.ú. Řitka, převáděný ze PFČR do vlastnictví obce Řitka
schvaluje prodej pozemku č. parc.č. 112/37 o výměře 12 412 m2 zapsaného na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Řitka, okres Praha-západ, na kterém vázne zástavní právo ČS, a.s., oblastní pobočka Kladno, za poskytnutý investiční úvěr ve výši 4 800 tis. Kč a to na základě předložené kupní smlouvy, jejíž znění tímto schvaluje a která bude uzavřená mezi prodávající obcí Řitka, zastoupenou starostou obce a mezi kupujícím Mgr. Josefem Hladíkem, za podmínek uvedených v této smlouvě.
schvaluje změnu výdajové části obecního rozpočtu na položce úroky z úvěru a to tak, že se výdaje upraví na výši ke dni vyvedení úvěrového závazku na pasivech obce Řitka ke dni úhrady úvěru obce ČS a.s. Dále se zvýší výdajová část rozpočtu – finanční náklady o úhradu daně z převodu uvedené nemovitosti.
pověřuje starostu podpisem všech dokumentů a smluv souvisejících s tímto usnesením.
ad. 4)
Komise ve složení Hana Mrkáčková, Jaroslav Marvan a Zdeněk Smejkal doporučila poskytnout půjčku na uhrazení nákladů na připojení RD na inženýrské sítě ve 3. etapě v celkové výši 86.400,-Kč a to prvním 9 žadatelům, kteří podali potřebnou žádost na obecní úřad. Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím této půjčky za stejných podmínek, za jakých byly poskytnuty půjčky předchozí.

V Řitce dne 25.6.2002

Zápis provedl : Pavel Zeman

Zápis ověřili : Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal