Zápis ze dne 25.6.2009

26. 4. 2009 Datum sejmutí: 12. 7. 2009

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. června 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé:
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Václav Mašek

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

volba ověřovatelů zápisu
smlouva se společností HVVP, s.r.o.
informace o záměrech s pozemkem 259/1 a 259/32
přivaděč vody Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Smlouva se společností HVVP, s.r.o.
Starosta přečetl text „Smlouvy o úpravě vzájemných práva povinností a o úhradě podílu na účelně vynaložených nákladech v rámci výstavby v obci Řitka“. Text smlouvy byl konzultován a projednán se společností HVVP, s.r.o.

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené smlouvy a pověřuje starostu a místostarostku jejím podpisem. Zastupitelstvo obce stanovuje podmínku pro podpis předložené smlouvy ve lhůtě 30ti dnů ode dne schválení tohoto usnesení. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá toto usnesení platnosti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3) Informace o záměrech s pozemkem 259/1 a 259/32
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace pana Petra Dvořáka o záměrech s pozemky č.parc. 259/1 a 259/32 v k.ú. Řitka a do 30 dnů vydá své stanovisko.

Ad 4) Vodovodní přivaděč Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy
Starosta informoval zastupitele o jednání k přípravě vodovodu Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy, které se konalo dne 18.6.2009 na Obecním úřadu v Jílovišti, za účasti starostů všech obcí na trase plánovaného vodovodního přivaděče. Náklady na přípravné práce, včetně zajištění projektové dokumentace a zajištění územního a stavebního povolení byly předběžně zkalkulovány na 5.051 tis Kč vč. DPH. Bylo dohodnuto, že zúčastněné obce se na tomto projektu budou podílet v poměru, odpovídajícímu podílu plánovaného odběru vody k celkovému množství vody, přepravované tímto přivaděčem. Spotřeba vody je vztažena k normové spotřebě ekvivalentní osoby. Otázka právní formy a subjektivity investora akce bude řešena na další schůzce starostů.

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se obec Řitka podílela na financování přípravných a projekčních prací pro vodovodní přivaděč Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy příspěvkem ve výši 888.062,-Kč, který odpovídá podílu na celkové budoucí spotřebě pro 3500 obyvatel (tj. cca 17,58%) obce Řitka, v souladu s časovou variantou A, podle které bude z této částky v roce 2009 uvolněno 114.000,-Kč. Vodovodní přivaděč bude sloužit pro zásobování obyvatel vybraných obcí oblasti Mníšecka.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zastupování obce při budoucích jednáních a k uzavírání dohod v souvislosti s projektem výše uvedeného přivaděče.
Zastupitelstvo doporučuje starostovi obce, aby ve věci dohody o právní subjektivitě investora projektu zastával variantu nově vzniklého subjektu a to zejména ve snaze zajistit do budoucna přehlednou majetkovou a finanční strukturu projektu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček