Zápis ze dne 25.8.2011

26. 8. 2011 Datum sejmutí: 11. 9. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 25. srpna 2011 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Radek Sňozík,

Omluveni: Marie Léblová, Gabriela Křístková

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení návrhu výběrové komise (rekonstrukce střechy MŠ Řitka)
  4. Usnesení zastupitelstva obce o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
  5. Diskuse
  6. Závěr

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

 

Ad 1) Přítomné zastupitele obce a hosty přivítal starosta Mgr. Kamil Abbid.

 

Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi: Miroslav Poláček, Josef Mudr

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 3) Schválení návrhu výběrové komise, (rekonstrukce střechy řitecké MS).

Přítomní zastupitelé obce byli seznámeni s protokolem o jednání výběrové komise a byla přečtena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce ke schválení ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou předložila firma W-BB spol. s.r.o. Nádražní 520/68, Praha 5, 150 00, DIČ/IČO CZ41187326.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku (rekonstrukce střechy řitecké MŠ) předložila firma W-BB spol. s.r.o. Nádražní 520/68, Praha 5, 150 00, DIČ/IČO CZ41187326 a pověřuje tímto starostu obce k jednání a podpisu příslušné smlouvy.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 4) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí, určené na rekonstrukci střechy MŠ Řitka a požádal zastupitele o schválení a přijetí této dotace a ke svému zplnomocnění k podepsání příslušné smlouvy.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání dotace na rekonstrukci střechy MŠ Řitka a souhlasí s jejím přijetím. Zároveň tímto zplnomocňuje starostu obce k dalším jednáním a k podpisu příslušné smlouvy.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 4) Diskuse:

Starosta Mgr. Kamil Abbid seznámil přítomné s problematikou zaváděním nové vyhlášky obce o „místních poplatcích“do praxe.

Pan místostarosta Josef Mudr informoval přítomné o jednání se zástupci firmy ROPID, (zastavování autobusů linky 320 v zastávce Bučina).

 

Ad 5) Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům, ale i hostům za účast a tím jednání obecního zastupitelstva ukončil.

 

Mgr.Kamil Abbid – starosta obce

 

Zapsal: Antonín Dvořák

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Mudr, Miroslav Poláček