Zápis ze dne 25.9.2006

26. 10. 2006 Datum sejmutí: 11. 11. 2006

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka,
konaného dne 25. 9. 2006 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka
Přítomní zastupitelé : – viz prezenční listina
Hosté : – viz prezenční listina

Program :
Volba ověřovatelů zápisu
Prodej akcií STE, a.s.
Prodloužení kontokorentu na běžném účtu
Názvy nových ulic
Diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal
Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Zastupitelé posoudili návrh společnosti ČEZ na odkup akcií společnosti STE, a.s. ve vlastnictví obce Řitka (337 ks) za nabízenou cenu 2.750Kč za jednu akcii.
Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem 165 ks vlastněných akcií a pověřuje starostu obce k jednání s kupující stranou a k podpisu příslušných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Obec čerpá kontokorentní úvěr u ČS, a.s. ve výši 500tis Kč, jeho platnost je do 6.12.2006. Starosta navrhnul podat žádost o prodloužení tohoto úvěru na dobu 12/2006 až 12/2007, ve výši 500 tis Kč, s tím že obec jako zajištění navrhuje budoucí rozpočtové příjmy.
Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o prodloužení kontokorentu na dobu 12/2006 až 12/2007, ve výši 500 tis Kč, s tím, že obec jako zajištění navrhuje budoucí rozpočtové příjmy a pověřuje starostu obce k jednání s bankou a k podpisu příslušných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Pro nové ulice v lokalitě Jižní stráně byly navrženy tyto názvy ulic :
Ulice od Všenorské k objektu ČOV (část parcely 158/1) : „K Čistírně“
Ulice na pozemku parc.č. 158/1 : „Za Štěpnicí“
Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo schvaluje názvy nových ulic „K Čistírně“ a „Za Štěpnicí“ na pozemku parc.č. 158/1 v k.ú. Řitka.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

V Řitce, dne 25. 9. 2006

Zápis provedl : Pavel Zeman ……………………………………..

Ověřovatelé : Antonín Dvořák ……………………………………..

Zdeněk Smejkal ……………………………………..