Zápis ze dne 26.2.2004

27. 3. 2004 Datum sejmutí: 12. 4. 2004

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 26. 2. 2004 v 19:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál
Nepřítomní zastupitelé : Václav Rychlík – omluven
Přítomní hosté : 2

Program :

projednání zprávy finanční komise o hospodaření v roce 2003
projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2004
projednání písemné žádosti pana Skokánka
vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby – „Oprava komunikace v ulicích K Potokům a Na Vrškách“
projednání smluvní úpravy nájmu za umístění zařízení společnosti Český mobil, a.s. na vodárenské věži
Pověření zástupce obce k provádění kontroly plnění vyhlášky č.1/2003 o ochraně ovzduší
Návrh na vyhodnocení nejlépe upraveného veřejného prostranství před domy v obci
Zpráva místostarosty o činnosti obecního úřadu
Diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Vlastimil Vondrák (finanční komise) předložil zprávu o hospodaření v roce 2003. Ze zprávy vyplývá, že celkové příjmy byly ve výši 19.556,40tis Kč a celkové výdaje byly ve výši 17.676,40tis Kč. Zůstatek na účtu obce byl ke konci roku 2003 1.880,-tis Kč. Hospodaření obce oproti upravenému rozpočtu na rok 2003, který byl sestaven jako vyrovnaný (příjmy=výdaje ve výši 19.354,10 tis Kč), skončilo přebytkem.

Ad 2)
Vlastimil Vondrák (finanční komise) předložil návrh rozpočtu obce na rok 2004. Informoval, že návrh rozpočtu byl zákonem předepsanou dobu vyvěšen na úřední desce. Členové zastupitelstva projednali návrh změn na straně příjmů i výdajů. Rozpočet pro rok 2004 je navržen jako vyrovnaný, ve výši 15.104,70 tis Kč na straně příjmů i na straně výdajů.

Ad 3)
Pavel Zeman přečet dopis od pana Jiřího Skokánka z 2.2.2004, ve kterém žádal informace o možnosti výstavby na pozemku parc.č. 250/1 a 259/32, s ohledem na zájem vybudovat zde skladový areál. Žádost se týkala zejména možnosti dopravního napojení tohoto areálu centrem obce. Zastupitelé poukazují na fakt, že změna funkčního využití pozemku parc.č. 250/1 byla povolena zejména s podmínkou, že dopravní napojení bude možné pouze ze silnice I/4. Zastupitelstvo má naopak zájem dopravu v obci zklidnit a pokud možno z jejího centra nákladní dopravu odklonit.

Ad 4)
Antonín Dvořák (předseda výběrové komise) přečetl závěrečnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výzvy zadavatele na výstavbu místních komunikací v obci Řitka (ul. Na Vrškách a K Potokům) ze dne 24.2.2004.
Výběrového řízení se zúčastnily 4 společnosti. Komise posoudila jako nejlepší nabídku od společnosti BES, s.r.o. (která splnila požadované náležitosti a nabídla nejlepší cenu).

Ad 5)
Na základě smlouvy mezi obcí Řitka a společností Český mobil a.s. navrhuje starosta navýšit nájemné za pronájem věže vodojemu (pro umístění telefonních antén) podle čl.V.,odst.9, uzavřené smlouvy a to z důvodu nárůstu inflace oproti roku 2001.

Ad 6)
Na návrh Antonína Dvořáka byl na vykonávání kontroly dodržování povinností stanovených vyhláškou č.1/2003 ochraně ovzduší, podle čl. 3 této vyhlášky navržen pan Petr Kotál (kontrolní komise) a Zdeněk Smejkal (stavební komise).

Ad 7)
Vlastimil Vondrák informoval o tom, jak dříve majitelé rodinných domků v obci udržovali i části veřejných ploch těsně přilehajících k nemovitostem (záhony, chodníky, trávníky apod). Obecní úřad chce tyto aktivity podpořit a
odměnit majitele nejlépe upravených ploch v okolí jejich domů. Proto byla stanovena hodnotící komise sestávající ze členů stavební a kulturní komise, která do 21.června 2004 vyhodnotí nejlépe upravené plochy před domy.
Vítěz bude odměněn peněžitou cenou ve výši 1.000,-Kč. Komise bude při svém hodnocení brát v úvahu technický stav komunikací a okolí, tak aby majitelé v částech obce, která nemá opravené, nebo dokončené veřejné plochy nebyli znevýhodněni.

Ad 8)
Antonín Dvořák (místostarosta) informoval o činnosti obecního úřadu (oprava obecního žebříku, oprava osvětlení, jednání o nápravě chyb při svozu odpadku s f. Mi.Ka.Pa., uzavření smlouvy na rok 2004 s dopravcem Ropid, výběrové řízení na dodávku nových označení obecního úřadu a ulic v obci)

Ad 9)
Pan Šuligoj vznesl požadavek, zda by obec mohla objednat u provozovatele biologický preparát (envirozin), který zlepšuje provoz domovních čerpacích jímek, v množství a balení, které by obec pak mohla prodávat občanům, kteří o to budou mít zájem.

V Řitce, dne 26. 2. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman,
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka dne 26. 2. 2004, strana 3 / 3
Usnesení obecního zastupitelstva obce Řitka
Na zasedání konaného 26. 2. 2004 v 19:00h v zasedací místnosti OU Řitka
K bodu 1)
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje zprávu finanční komise o hospodaření obce Ritka v roce 2003 a bere ji na
vědomí.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 2)
Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje rozpočet obce Řitka pro rok 2004, tak jak byl předložen finanční komisí,
včetně zapracování schválených připomínek. Schválený rozpočet pro rok 2004 je navržen jako vyrovnaný, ve výši
15.104,70 tis Kč na straně příjmů i na straně výdajů.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 3)
Obecní zastupitelstvo žádost pana Skokánka ze dne 2.2.2003 o souhlas s dopravním napojením plánovaného
komerčního areálu na pozemku parc.č. 250/1 centrem obce (ulice Pražská, Líšnická a U Školky) zamítá
s odkazem na již dříve vydané podmínky výstavby, které byly stanoveny při projednávání změny ÚP a při jednání
o ÚR za účasti majitelů sousedních rodinných domků.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 4)
Obecní zastupitelstvo obce Řitka schvaluje na návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek, výsledek
soutěže o předložení nejvhodnější nabídky na dodávku stavby místních komunikací v ulicích Na Vrškách a
K Potokům. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti BES, s.r.o., Sukova 625, 256 17, Benešov.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a pověřuje starostu obce
k projednání a uzavření této smlouvy za obec Řitka.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 5)
Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného za umístění vysílače na věži vodojemu v souladu s čl.V.,
odst. 9, smlouvy mezi obcí Řitka a společností Český mobil a.s. a pověřuje starostu projednáním a uzavřením
potřebného dodatku smlouvy o nájmu.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 6)
Obecní zastupitelstvo schvaluje, aby vykonáváním kontroly dodržování povinností stanovených vyhláškou
č.1/2003 ochraně ovzduší, podle čl. 3 této vyhlášky byl pověřen pan Petr Kotál a Zdeněk Smejkal.
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdrželo se : 2
K bodu 7)
Obecní zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s vyhlášením soutěže o nejlépe upravené prostranství před domem.
Termín ukončení hodnocení je stanoven na 21.června 2004. Výsledek hodnocení bude zveřejněn ve zpravodaji a
na internetových stránkách obce. Byla zvolena porota ve složení Vondrák, Mašek, Marvan, Poláček, Smejkal.
Cena pro vítěze je peněžitý dar ve výši 1.000,-Kč
Hlasování : pro : 5, proti : 1, zdrželo se : 2
K bodu 8)
Obecní zastupitelstvo bere zprávu místostarosty na vědomí.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
K bodu 9)
Obecní zastupitelstvo pověřuje místostarostu zjištěním podrobností o možnostech použití doplňku do DČJ
s provozovatelem kanalizace a projednáním možnosti nákupu většího počtu malých balení pro prodej občanům.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0
V Řitce, dne 26. 2. 2004
Zápis provedl : Pavel Zeman ……………………………………..
Ověřovatelé : Antonín Dvořák ……………………………………..
Miroslav Poláček ……………………………………..