Zápis ze dne 26.8.2004

27. 8. 2004 Datum sejmutí: 12. 9. 2004

Zápis ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 26. 8. 2004 v 18:00 h. v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík
Nepřítomní zastupitelé : Zdeněk Smejkal Václav Mašek, Petr Kotál – omluven

Program

Změna vyhlášky o poplatku za mateřskou školku
Financování investičních akcí obce
Projednání půjčky obci
Projednání zřízení kontokorentu na běžném účtu obce

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Ad 1)
Zastupitelé projednali návrh na sjednocení poplatku za užívání mateřské školky, který je v současné době stanoven na částku 300,-KČ pro občany s trvalým bydlištěm v obci Řitka a na částku 400,-Kč pro občany s trvalým bydlištěm mimo obec Řitka.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo stanovuje s platnosti od 1. září 2004 poplatek za užívání mateřské školky na částku 400,-Kč / dítě / měsíc.
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím MZ ČR, které zamítlo žádost obce na poskytnutí dotace na pokrytí části nákladů na výstavbu a rekonstrukci vodojemu a úpravny vody. Protože obec s touto dotací počítala ve svém rozpočtu, je nutné stavbu pozastavit až do doby získání potřebných financí.
Obec bude hledat možnosti získání potřebných finančních zdrojů.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta přednesl návrh smlouvy o půjčce, která bude poskytnuta obci Řitka ve výši 600 tis Kč. Jedná se o půjčku, která bude poskytnuta panem J. Pospíšilem a bude umořena oproti příspěvkům, které budou hrazeny společností Řitka arch z prodeje stavebních parcel v lokalitě Za Štěpnicf. Tyto zdroje budou použity na úhradu nákladů investičních akcí realizovaných v roce 2004.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy u půjčce v uvedeném rozsahu a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy za obec. Dále obecní zastupitelstvo souhlasí se změnu rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů v rozsahu který je dán podmínkami uvedené smlouvy.
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdrželo se :0

Ad 4)
S ohledem na možné problémy spojené s financováním investičních akci obce, které mohou v budoucnu vzniknout vlivem zpoždění projednání a schvalování žádostí obce o poskytnutí dotací a grantů, starosta navrhuje zřídit na běžném účtu obce kontokorent, který by v případě potřeby umožnit profinancovat takto vzniklé rozdíly. Zároveň navrhl, aby každé použití takového kontokorentu bylo podmíněno samostatným souhlasem obecního zastupitelstva.

Usnesení k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením kontokorentu na běžném účtu obce za podmínek stanovených bankou a pověřuje starostou k podání potřebné žádosti, k jejímu projednání a k podpisu smlouvy o zřízení kontokorentu. Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby tenko kontokorent byl použit vždy pouze na základě souhlasu obecního zastupitelstva.
Hlasování : pro : 6, proti : 0, zdrželo se :0

V Řitce, dne 26. 8. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček