Zápis ze dne 26.9.2005

27. 7. 2005 Datum sejmutí: 12. 8. 2005

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 26. 9. 2005 v 18:00h v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Václav Rychlík, Petr Kotál, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Vlastimil Vondrák
Omluvení : –
Hosté : Mgr. A. Jaroševský

Program :

Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu společnosti Řitka arch, a.s. na výměnu, nebo společný prodej pozemku parc.č. 158/9 v k.ú. Řitka
Projednání smlouvy se společností Řitka arch, a.s. o prodeji komunikace v lokalit Pod Bučinou
Projednání souhlasu s převodem pozemku pro pana Telína
Projednání návrhu na podání žádosti dotaci v rámci programu POV na rok 2006
Projednání změny zřizovací listiny Mateřské školy Řitka
Projednání dopisu paní Kadlecové, nazvaného : Příspěvek k článku uveřejněném v čísle 8/2005 v rubrice „Napsali o nás : Přepychová Řitka“ a zároveň oznámení Obecnímu zastupitelstvu.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1)
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Zdeněk Smejkal.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
Společnost Řitka arch, a.s. v souvislosti s prodejem svých pozemků nabídla obci výměnu, nebo společný prodej pozemku parc.č. 158/9 o výměře 129m2 v k.ú. Řitka.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 158/9 o výměře 129m2 v k.ú. Řitka společně se sousedními pozemky společnosti Řitka arch, a.s. a to za cenu shodnou s cenou sousedních pozemků, která k dnešnímu dni činí 1000,- až 1050,- Kč/m2. Smlouvy a potřebné doklady zajistí v případě prodeje společnost Řitka arch, a.s.. OZ pověřuje starostu uzavřením potřebných smluv.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta přečetl návrh kupní smlouvy mezi obcí Řitka a společností Řitka arch, a.s. o převodu komunikací v lokalitě Pod Bučinou. V této smlouvě je ukotven závazek společnosti Řitka arch, a.s. dokončit komunikace (vrchní vrstva ABS s vyrovnáním armatur a chodníky) a dále závazek zajistit zimní údržbu do doby dokončení těchto komunikací. Tato smlouva upřesňuje ujednání čl.II, odst.c) dohody, uzavřené 4.9.2002 mezi obcí Řitka a společností Řitka arch, a.s., ke které bude v tomto smyslu uzavřen dodatek. Ve smlouvě je dále ukotvena společná deklarace o způsobu užívání stavby jako komunikace (info pro hypoteční banky).

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy se společností Řitka arch, a.s., o prodeji komunikace na pozemku p.č.212/107, 216/76, 216/46, 217/12, 219/22 v k.ú. Řitka a pověřuje starostu a místostarostu obce jejím podpisem a podpisem příslušných dodatků.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
S ohledem na dřívější souhlas obecního zastupitelstva byla uzavřena smlouva o odprodeji části pozemku panu Telínovi. Byly podniknuty kroky k zajištění geometrického plánu na oddělení části pozemku 224/1, označené jako p.č. 224/7 o ploše 303m2 v k.ú. Řitka. S ohledem na požadavek Katastrálního úřadu Středočeského kraje, katastrální pracoviště Praha – západ ze dne 9.9.2005, zaslaný pod č.j. V-5382/2005-210/1 přednesl starosta návrh na schválení této smlouvy.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo potvrzuje, že s ohledem na předchozí projednání této věci, v rámci kterého byl starosta pověřen podpisem smlouvy souhlasí s jejím uzavřením a potvrzuje platnost smlouvy mezi obcí Řitka a panem Telínem a paní Telínovou, projednávané u Katastrálního úřadu Středočeského kraje, katastrální pracoviště Praha – západ pod č.j. V – 5382 / 2005.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Starosta informoval zastupitele, že se po 24.10.2005 bude možné podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2006.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním a podáním žádostí o dotaci z programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2006, s ohledem na schválený plán obnovy obce.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Starosta přednesl návrh změny zřizovací listiny Mateřské školy Řitka, dodatek č. 1, která byla připravena v souladu se změnou souvisejících zákonů.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí a schvaluje text předložené změny zřizovací listiny Mateřské školy Řitka, dodatek č. 1 a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.
Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Na žádost paní Kadlecové byl přečten výše uvedený dopis, který se týká převodu pozemku parc.č. 287 do vlastnictví obce a jeho následného využití. Starosta OZ informoval, jakým způsobem je tato záležitost v současné době řešena. Převod pozemku byl na předchozím zasedání OZ řádně schválen. Na schůzce dne 15.9.2005, vyvolané paní Kadlecovou na místě, byl za účasti právních zástupců a geodeta pozvaného paní Kadlecovou dohodnut rozsah, jakým bude předmětný pozemek rozdělen, s tím, že obec je připravena následně paní Kadlecové odprodat části pozemku, které jsou zastavěny jejím objektem a stavbou jímek a dále část pozemku u štítové zdi, do které nebude zasahovat vedení inženýrských sítí a jejich ochranné pásmo.

Usnesení k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo v souladu se svým předchozím usnesením potvrzuje, že vydalo souhlas s nákupem pozemku p.č. 287 v k.ú. Řitka. Obecní zastupitelstvo souhlasí s následným výše popsaným rozdělením pozemku a s odprodejem jeho části, která byla dohodnuta na jednání dne 15.9.2005 paní Kadlecové (jedná se o části pozemku, které jsou zastavěny objektem paní Kadlecové a stavbou jímek a dále část pozemku u štítové zdi v šířce cca 1m, do které nezasahuje vedení inženýrských sítí, ani jejich ochranné pásmo), a to za cenu, která pokryje náklady na jeho nákup, rozdělení a následný prodej, včetně souvisejících výdajů. Obecní zastupitelstvo dále potvrzuje, že takto získané nemovitosti slouží a budou sloužit jako veřejné plochy a komunikace, sloužící zejména k vjezdu a vedení inženýrských sítí k přilehlým objektům. Uzavřením smluv pověřuje OZ starostu.
hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 1

V Řitce, dne 26. 9. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín DvořáK, Zdeněk Smejkal