Zápis ze dne 27.4.2005

27. 4. 2005 Datum sejmutí: 13. 5. 2005

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 27. 4. 2005 v 18:00 h. v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé : Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Václav Mašek, Petr Kotál
Nepřítomni zastupitelé : Zdeněk Smejkal (omluven)

Program

Stav vodovodu – řešení poruch a nedostatků
Stav kanalizace – řešeni poruch a nedostatků
Přijetí daru – pozemek parc.č. 101/42 v k.ú. Řitka
Projednáni převodu cest parc.č. 184/55, 242, 212/85, 212/92, 212/86, 212/87, 212/83, 212/84,212/90, 212/91 v k.ú. Řitka do vlastnictví obce
Projednání dělení a převodu pozemku parc.č. 91/21 v k.ú. Řitka
Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce a přijetí daru
Projednáni převzetí převzetí vrtu č.3 do vlastnictví obce
Projednání žádosti paní Postolkové o prominuti poplatku za svoz odpadů
Projednání incidentu v mateřské školce

Zápis z jednání obecního zastupitelstva

Ad 1)
V rámci projednání tohoto bodu byl konstatován současný stav vodovodu a dosavadní kroky
– provozovatelem je na základě smlouvy společnost VHS Benešov (do 7/2005)
– obec opakovaně upozorňuje provozovatele na poruchy vedoucí k častým výpadkům v zásobováni
– z podnětu obce byl v r. 2003 vypracován posudek a projekt posílení vodovodu
– dle projektu byl v r. 2004 vybudován ze zdrojů obce nový zemní vodojem (200m3), dokončení technologické části (cca 50% celkových nákladů) je pozastaveno z důvodu nezískání státní dotace
– obec odmítla předložené vyúčtování provozovatele (viz dřívější usnesení OZ), podle kterého dosáhly ztráty na vedení cca 60% a požadovala provedení kontrolního odpočtu za účasti obce – výsledek kontrolního odpočtu ani z něho vyplývající oprava vyúčtováni nebyla do dnešního dne s obcí řádně projednána
– v lednu 2005 obec opět upozornila provozovatele na neúměrné úbytky vody ve vodojemu s podezřením na poruchu – byl proveden jeden výkop v místě podezření (dodnes nezakrytý!) a opět obec nebyla informována o výsledku (nalezení poruchy?, oprava?)
– na základě žádosti provozovatele obec odsouhlasila nákup a instalaci hlásiče stavu hladiny. Na jednání (obec, provozovatel, dodavatel) byl dohodnut typ a způsob nastaveni hlásiče. Po jeho dodáni provozovatel požaduje jeho výměnu za jiný typ a to i přes to, že byl u jednání o nákupu hlásiče stávajícího.
– v průběhu března a dubna došlo opět k několika výpadkům v zásobování
– provozovatel na základě urgence obce vyměnil stávající čerpadlo za jiné s vyšší kapacitou, přičemž dnes hovoří o nutnosti dalšího posílení jeho kapacity
– ve dnech 23 a 24.4.05 došlo opět k celoplošnému výpadku v zásobování. Nainstalované hlásiče hlásily v nočních hodinách úbytek vody (což může svědčit o poruše na vedení – v noci je minimální odběr vody). Provozovatel dovezl několik cisteren pitné vody, které ale nerozestavil po obci, ale napustil je do vodojemu, čímž po několika hodinách došlo k opětovnému výpadku. Vedeni provozovatele bylo telefonicky důrazně vyzváno k nápravě dané skutečnosti.
– V pondělí 25.4. bylo provozovatelem nahlášeno, že zřejmě odhalil poruchu na vedení (cca 4 měsíce od výzvy obce !), zajistí si výkopová povolení (místo je v blízkostí jiných sítí) a provede jejich opravu.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo konstatuje, že postup provozovatele není v souladu s uzavřenou smlouvou a obyvatele obce vystavuje opakovaně problémům se zásobováním vodou. Zastupitelé se domnívají, že důslednou kontrolou a údržbou by bylo možné těmto problémům zamezit, zároveň se domnívají, že díky důsledné kontrole bylo možné odhalit poruchu v době nahlášení a tím mohly být ušetřeny prostředky obce (např. cisterny spod.). Zastupitelé odmítají uhradit provozovateli náklady na dopravu cisteren, jestliže se prokáže, že porucha mohla být odstraněna již v době výzvy obce provozovateli.
Obecní zastupitelstvo požaduje, aby provozovatel do 15ti dnů po obdržení výzvy předložil obci vyhodnocení kontrolního odběru a opravu vyúčtování, zprávu o odstranění poruch a o současných ztrátách na vedeni, vysvětlení proč hlásič, který byl objednán na základě požadavku a dohody zástupce provozovatele je nyní nevyhovující, s tím, že obec odmítá další zvýšené náklady na jeho úpravy, nebo výměnu, a dále aby předložil provozní řád,podle kterého je řešena situace při výpadku vody (telefony, dispečink, náhradní zásobování, informování obce). S ohledem na fakt, že smlouva o provozu konči v červenci 2005, požaduje zastupitelstvo, aby provozovatel předložil dokumentaci o vyhodnocení provozu a při ukončení smlouvy předložil (vrátil) kompletní dokumentaci, kterou mu obec poskytla.
Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele vodovodu, s tím, že doporučuje, aby pro provoz vodovodu i kanalizace byl vybrán jeden provozovatel. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podniknutí potřebných kroků a k zastupování obce při podpisu
potřebných dokumentů a smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 2)
V rámci projednání tohoto bodu byl konstatován současný stav kanalizace a dosavadní kroky
– provozovatelem je na základě smlouvy společnost Bechyně vodohospodářské služby – kanalizační sít‘ je zkolaudována a v provozu
– ČOV byla v minulém roce dokončena (zvýšení kapacity ze 450 na 900 EO, dokončení kalového hospodářství)
– při jednání se zástupcem ČIŽP a MěÚ Černošice byly zjištěny nedostatky na které byla obec protokolárně upozorněna a vyzvána k nápravě
– obec byla upozorněna na občasný nátok balastních vod na gravitační větvi (Pod Bučinou). Je podezření, že někteří stavebníci mají do kanalizace zaústěné dešYové svody. Tento nátok pak zatěžuje čistřrnu a dochází ke značnému zvyšování nákladů na provoz, a následně se tím zvyšují i poplatky pro občany (bohužel i pro ty, kteří dešťové vody likvidují na svém pozemku).

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zasláním žádosti stavebnímu úřadu v Mníšku pod Brdy o provedení podrobné kontroly napojení dešťových svodů u všech rozestavěných i dokončených objektů, s tím, že v případě zjištění takového konání bude proti stavebníkovi postupováno se vší razancí. Obecní zastupitelstvo s ohledem na nedostatky, na které upozornila uvedená kontrola a s ohledem na záměr zajistit jednoho provozovatele na vodovod i kanalizaci, tímto schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele kanalizace, s tím, že doporučuje, aby pro provoz vodovodu i kanalizace byl vybrán jeden provozovatel. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podniknutí potřebných kroků a k zastupováni obce při podpisu potřebných dokumentů a smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 3)
Starosta přečetl návrh smlouvy na převod pozemku parc.č. 101/42 v k.ú. Řitka do vlastnictví obce.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením předložené smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 101/42 v k.ú. Řitka do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce uzavřením potřebných smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 4)
Starosta informoval zastupitele, že obecní komunikace, resp. pozemky parc.č. 184/55, 242, 212/85, 212/92, 212/86, 212/87, 212/83, 212/84, 212/90, 212!91 v k.ú. Řitka je možné získat bezúplatně od českého státu , což by zjednodušilo jejich údržbu, opravy a případná stavební řízeni. Obec tyto cesty
udržuje a na jejich údržbu a provoz vynakládá nemalé finanční prostředky.

Usneseni k tomuto bodu
Obecní zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 184/55, 242, 212/85, 212/92, 212/86, 212/87, 212/83, 212/84, 212/90, 212191 v k.ú. Řitka od českého státu, který zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, čp. 1441, Praha, detašované pracoviště Podskalská 19, Praha 2. Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o převod výše uvedených pozemků (cest) m.j. i z toho důvodu že zajišt’uje jejich údržbu a provoz a pro případné rozsáhlejší opravy (stavební řízeni, čerpání dotaci, investice) je nutné, aby obec byla vlastníkem uvedených cest.
Hlasováni : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 5)
Byl předložen návrh na dělení pozemku parc.č. 91/21 v k.ú. Řitka, podle kterého vzniknou pod bytovkami tři samostatné pozemky, o jejichž odkoupeni zažádali majitelé bytovek, a dále volná plocha a komunikace, o které žádá obec, m.j. z důvodu nutností zajištěni dopravní obslužnosti a existence inženýrských síti.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemku parc.č. 91/21 v k.ú. Řítka dle předloženého oddělovacího plánu a dále souhlasí s bezúplatným převodem nově vzniklých pozemků {komunikací a ploch}, ozn, jako díly 91/B, 91/C, do vlastnictví obce a pověřuje starostu uzavřením potřebných smluv. Obecní zastupitelstvo požaduje, aby v případě jakékoliv nové výstavby v této lokalitě (střešní nástavby, nová výstavba apod.) byla případnému investorovi dána podmínka dokončení komunikací na oddělených částech pozemku parc.č. 91/21, popř. pozemku 91/1, spolu s podmínkou vybudování potřebného počtu parkovacích míst.
Hlasování : pro ; 8 proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 6)
Byl předložen a projednán návrh na odkoupeni pozemků (komunikací) parc.č. 287 a parc.č. 300 v k.ú. Řitka do vlastnictví obce. Zdroje na nákup těchto pozemků nebudou čerpány z rozpočtu obce, protože na úhradu těchto nákladů byl přislíben dar.

Usneseni k tomuto bodu :
Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemků v k.ú. Řitka, označených jako parc.č. 287 o výměře 150m2 za cenu 10.140,- Kč a pozemku parc.č. 300 o výměře 104m2 za cenu 7.030,- Kč a to bud společně jednou kupní smlouvou, nebo samostatně. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření potřebných smluv.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 7)
Starosta přednesl návrh společností Řitka arch na převedeni vrtu č. 3, vč. jeho vystrojení do vlastnictví obce. Na získání pozemku, na kterém se vrt včetně přístupu a ochranného pásma nachází byla s jejím majitelem již dříve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na vrt a jeho vystrojení za cenu 1,-KČ do vlastnictví obce. Zároveň požaduje, aby současně s touto smlouvou byla uzavřena i smlouva na převod pozemku ve smyslu zmiňované smlouvy o smlouvě budoucí.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 8)
Byla přečtena písemná žádosti paní Poštolkové o prominutí poplatku za svoz odpadů. Tato žádost byla odůvodněna tím, že se na chatě zdržují jen malou část roku a odpadky částečně odvážejí do Prahy.

Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo žádost paní Poštolkové o prominutí platby za svoz odpadů zamítá. Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou stanoveny na základě platného zákona a platné obecní vyhlášky a mají plošnou působnost na celém území obce Řitka. Obec se snaží zajistit dostatek míst pro ukládání jak komunálního, tak i separovaného odpadu, aby nedocházelo k nezákonnému zakládání divokých skládek, nebo k nepovolenému pálení.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0

Ad 9)
Pan Dvořák informoval o incidentu v mateřské školce, kdy otec jednoho z dětí (pan Hladík) verbálně napadl učitelku a děti, čímž jim způsobil značný šok. Celou událost popisuje v zaslaném dopisu ředitelka školky, která informovala, že ze strany tohoto otce se jedná o opakované chováni a požádala obec o pomoc a o souhlas s ukončením docházky výpovědí.

Usneseni k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo plně podpořilo ředitelku mateřské školy a souhlasí s navrženým krokem k ukončeni docházky. Zároveň obecní zastupitelstvo pověřuje pana Dvořáka, aby kontaktoval vedoucí přestupkové komise , paní JUDr. Slováčkovou a projednal s ní další možný postup (přestupkové řízení, oznámení policii, úprava provozního řádu školky, krizové telefonní číslo spod.), tak aby takovým problémům bylo do budoucna zabráněno a aby byla zajištěna bezpečnost dětí i personálu.
Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdrželo se : 0,

V Řitce, dne 27. 4. 2005

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček