Zápis ze dne 28.2.2002

28. 2. 2002 Datum sejmutí: 16. 3. 2002

Zápis z veřejného zasedání OZ konaného dne 28.2.2002 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomni :
P. Zeman, A. Dvořák, P. Kotal, M. Poláček, V. Mašek, H. Mrkáčková, Ing.J. Marvan.

Program :

Schválení rozpočtu pro rok 2002
Stočné v roce 2002
Žádost podaná na Pozemkový úřad – převod pozemků do vlastnictví obce
Žádost pí. Proňkové o prominutí poplatku za odpady
Žádost MŠ o zvýšení nákladů v rozpočtu pro rok 2002
Žádost TRANS HOSPITALu o poskytnutí příspěvku
Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje – ubytování cizince
Stížnost pana Brabence (visící drát rozhlasu přes RD čp. 8 )
Veřejné osvětlení
ad 1)
OZ schválilo předložený rozpočet pro rok 2002 jako vyrovnaný :
Příjmy ve výši 7.913,3 tis. Kč
Výdaje ve výši 7.913,3 tis.Kč

ad 2)
Cena stočného pro rok 2002 byla stanovena na 738,- Kč / na osobu / rok.

ad 3)
Byla podána žádost na Pozemkový fond ohledně bezúplatného převodu pozemků v oblasti „K potokům“ na obec Řitka.

ad 4)
Paní Proňková, bydlící v ulici V Násadách 125 v obci Řitka podala žádost o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu, tato žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že situaci se svozem odpadu v této oblasti bude OZ řešit s firmou MI.KA.PA.

ad 5)
Ředitelka MŠ, pí. Fausová požádala o zvýšení nákladů v rozpočtu MŠ v roce 2002 o částku 35.000,- Kč na zakoupení dřevěného zahradního domečku a tělocvičného nářadí pro výuku dětí docházejících do MŠ v Řitce, OZ odsouhlasilo schválení žádosti.

ad 6)
Lékařská služba první pomoci TRANS HOSPITAL požádala o poskytnutí příspěvku na provoz pohotovosti pro občany z naší obce, byl odsouhlasen příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

ad 7)
OZ projednalo žádost ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí ubytování běloruského spisovatele Vasila Bykava a tuto žádost zamítlo, protože obec nemá žádné ubytovací prostory ani nevlastní byty.

ad 8)
OZ projednalo stížnost pana Brabence, bytem Řitka 8, který si stěžoval , že přes jeho rodinný dům visí drát vedení místního rozhlasu a způsobuje nepříjemný hluk, obec zjedná nápravu, zajistí pan Vl. Mašek.

ad 9)
Veřejné osvětlení, občané nahlásili závady a poruchy na veřejném osvětlení, zajistí pan Vl. Mašek.

Zapsala : H. Mrkáčková