Zápis ze dne 28.2.2008

29. 2. 2008 Datum sejmutí: 17. 3. 2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka konaného dne 28. 2. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Omluveni: Václav Rychlík
Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
rozpočet obce na rok 2008
rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007
delegování pravomocí starosty obce
převod pozemků do vlastnictví obce
MŠ – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku
– kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008
domovní čerpadla
výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
Zpravodaj
zprávy komisí
diskuse

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Antonín Dvořák.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Miroslav Poláček a pan Antonín Dvořák.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2

Ad 2) Rozpočet obce na rok 2008
Předseda finančního výboru pan. V. Vondrák předložil návrh rozpočtu obce na rok 2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný bez výhrad.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 2

Ad) 3 Rozpočtová opatření
Předseda finančního výboru pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7/2007 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.
Hlasování: pro 6 , proti 0, zdrželo se 2

Ad 4) Delegování pravomocí starosty obce
Starosta v rámci svých kompetencí delegoval část svých pravomocí na místostarostu pana Antonína Dvořáka a na místostarostku Ing. Ivanu Černou. S rozsahem pravomocí seznámil zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce bere delegování pravomocí starosty obce na vědomí.

Ad 5) Převod pozemků do vlastnictví obce – doplnění zápisu ze dne 25. 10. 2007
V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.10. 2007 chybí pozemek parc. č. 219/24 o výměře 110m², který je uveden ve smlouvě, jejíž text byl přečten.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemku č.parc. 219/24 (110m²)v k.ú. Řitka na základě smlouvy o prodeji pozemků od společnosti Řitka Arch, a.s. do vlastnictví obce Řitka.

Ad 6) Mateřská škola
a) žádost o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Starosta přečetl žádost paní ředitelky MŠ o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.

b) kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2008/09
Na základě jednání v MŠ Řitka dne 5.2. 2008 a s ohledem na otevření MŠ v Klínci byla navržena kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2008/2009.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 2
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2008/2009.

Ad 7) Domovní čerpadla
a) stanovisko Mgr. Peška
Starosta přečetl stanovisko Mgr. L. Peška týkající se vlastnictví domovních čerpacích stanic.
Zastupitelstvo obce vzalo stanovisko Mgr. L. Peška na vědomí.

b) čerpadla a ceník oprav
Na základě výše uvedeného stanoviska bylo navrženo: dokoupit zbývající čerpadla a vyzvat vlastníky k jejich odběru (ti, kteří mají zaplacenou přípojku, ale ještě ji nezrealizovali), zveřejnit ceník VAK Beroun s orientačními cenami za opravy, možnost zapojení dalších firem na opravách čerpadel.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Zastupitelstvo obce souhlasí s dokoupením čerpadel pro již zaplacené přípojky a s ceníkem oprav VAK Beroun.

c) dopis VAKu Beroun
Starosta přečetl dopis pro VAK Beroun, ve kterém sdělujeme, že čerpací stanice tlakové kanalizace nejsou ve vlastnictví obce a obec nebude od 1. března 2008 hradit případné opravy těchto čerpacích stanic nad rámec záruční lhůty, a žádáme o dodatek ke smlouvě na 24 hod. garanci na provedení opravy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dopisem pro VAK Beroun.

Ad 8) Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
Nabídky do výběrového řízení je možno posílat do 3.4. 2008 s návrhem smlouvy o pronájmu včetně ceny a popisem technické úpravy pronajímané plochy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením na pronájem reklamní plochy vodojemu.

Ad 9) Zpravodaj
Zpravodaj obce Řitka bude v letošním roce zdarma dodáván do každé domácnosti, kde má alespoň jeden člen domácnosti trvalé bydliště v Řitce. Náklady na vytištění budou hrazeny
z příjmů z reklamy. Zpravodaj je také umístěn na internetových stránkách obce: www.ritka.cz.
Hlasování: pro: 7, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce Řitka souhlasí s distribucí Zpravodaje obce Řitka zdarma do každé domácnosti.

Ad 10) Zprávy komisí
a) školská komise – zápis dětí do MŠ spojený s odpolednem otevřených dveří se koná v úterý 11.března 2008 od 14 – 16 hod.
b) finanční výbor – byla provedena inventarizace majetku obce Řitka za období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 na základě příkazu starosty obce ze dne 25.10. 2007 a nebyly shledány žádné závady.
c) zpráva pana místostarosty
– informoval o stavu odpadového hospodářství
– upozornil na nepořádek kolem panelových domů v souvislosti se stavebními úpravami
– zpracovávají se nabídky na obnovení místního rozhlasu
– je nutné urgovat smlouvy na pronájem reklamních ploch u Mgr. Peška
– bude psát kroniku obce včetně zpětné rekonstrukce let minulých

Ad 11) Diskuse
V diskusi vystoupil pan Kučera, pan Šmíd a pan Miler s dotazy ohledně vývěsky, výstavby v ulici Oblouková a Pod Pražskou, výstavby protihlukového valu, překopu komunikace, výstavby autobusové zastávky Bučina, parkoviště u hlavní silnice, bytových domů, rekonstrukce vodárny.
Všechny dotazy byly panem starostou na zasedání zodpovězeny.

Zapsala: Ivana Černá Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: A. Dvořák M Poláček