Zápis ze dne 28.5.2009

29. 5. 2009 Datum sejmutí: 14. 6. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 28. května 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Antonín Dvořák, Václav Mašek
Hosté: viz prezenční listina

Program:

Volba ověřovatelů zápisu
Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka
Zpráva auditora, závěrečný účet za rok 2008
Rozpočtové opatření č.1/2009
Věcná břemena, smlouvy
MAS Mníšecko
Smlouva se společností HVVP
Veřejný park – studie
Ostatní

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Miroslav Poláček a pan Václav Rychlík.
Hlasování: pro 5 , proti 0, zdrželo se 2

Ad 2) Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka
Pořizovatel Ing. Renata Perglerová (na základě mandátní smlouvy s obcí Řitka) ve spolupráci s určeným zastupitelem místostarostkou Ing. Ivanou Černou předkládají zastupitelstvu obce Řitka k vydání změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka. Zpracovatelem této změny je Ing.arch. Petr Starčevič.
Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad byly obeslány v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. a návrh zadání byl zveřejněn na úřední desce tak, aby každý mohl uplatnit svá stanoviska, podněty, připomínky a námitky v zákonném termínu.

Usnesení k tomuto bodu:
a) Zastupitelstvo obce schválilo předkládací zprávu ke Změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka.
Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželo se 1

b) Zastupitelstvo obce vydává Opatření obecné povahy č.1/2009 – Změnu č.5 územního plánu sídelního útvaru Řitka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 2

Ad 3) Zpráva auditora a závěrečný účet za rok 2008
Starosta předložil zastupitelstvu obce zprávu auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce Řitka za rok 2008 ze dne 27.5. 2009 současně se závěrečným účtem za rok 2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2008 a vzalo na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 ze dne 27.5. 2009 bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Rozpočtové opatření č.1/2009
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.1/2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2009 a pověřuje účetní obce jeho zaúčtováním.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5) Věcná břemena, smlouvy

a) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (pozemek 158/1 a 237/1 v k.ú. Řitka).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

b) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí smlouvě – smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120434851 (změna rezervovaného příkonu ČOV) se společností ČEZ Distribuce, a.s..
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě – smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí č.4120434851 se společností ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6) MAS Mníšecko
Starosta informoval zastupitele o subjektu Místní akční skupina Mníšecko, jehož jsme členy prostřednictvím Mníšeckého regionu svazku obcí. Je možné být členem více svazků obcí. Pro potřeby rozdělování příspěvků je nezbytné, aby se obec přihlásila ke členství pouze v jedné MAS.
Usnesení k tomuto bodu:
Obec Řitka jako člen Mníšeckého regionu souhlasí se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny Mníšecko, o.s..
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 7) Smlouva se společností HVVP
Vzhledem k připomínkám společnosti HVVP k předložené smlouvě, které nebylo možné z časových důvodů zapracovat do finální verze smlouvy, bylo hlasování o schválení smlouvy bezpředmětné. Proběhnou proto další jednání a následně bude zastupitelstvu obce předložena smlouva ke schválení.

Ad 8) Veřejný park – studie
Starosta obce předložil zastupitelům studii projektu „Veřejný park – Řitka“, který řeší využití pozemků na jihovýchodním okraji obce (ulice K Potokům). Tato studie byla vypracována na základě souhlasu zastupitelstva obce k návrhu spolku pro obnovu venkova. Studie byla zpracována ateliérem Aspira Příbram a řeší využití území jako veřejný park s dětskými hřišti a dráhou pro kolečkové brusle, veřejné sportoviště a kurty, venkovní amfiteátr a objekt s byty pro potřeby obce (např. byty pro seniory). Dále slouží i jako jeden z podkladů pro bezúplatný převod dotčených pozemků z ÚZSVM do vlastnictví obce.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo schválilo rozsah předložené studie projektu „Veřejný park – Řitka“ a souhlasí s podniknutím dalších kroků v rámci stavebního řízení a v rámci řízení o bezúplatném převodu dotčených parcel do vlastnictví obce Řitka. Zastupitelstvo dále souhlasí se zahrnutím nákladů na realizaci tohoto projektu do připravovaných rozpočtů hospodaření obce. Zastupitelstvo souhlasí, aby výdaje na realizaci tohoto projektu byly financovány i prostřednictvím dostupných dotací .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 9) Ostatní
Starosta předložil zastupitelům písemnou žádost vlastníků objektu restaurace Na Veselce (čp.58) o pronájem části pozemku par.č. PK 302 v k.ú. Řitka, v pásu podél hranice pozemků parc.č. 82/1 289 a to v šířce odpovídající šíři stávající terasy, která se zde nachází. Podmínky nájmu : doba nájmu 99 let, cena : bude uhrazena předem a stanovena znaleckým posudkem v hodnotě ceny věcného břemene, podél pozemku 289 bude vyznačen oddělovací chodník, po dobu nájmu bude zajištěna údržba stromu lípy a bude prováděna její jednoroční odborná kontrola, v okolí lípy bude vysázen trávník a bude oplocena v rámci oplocení terasy kovovým plotem, náklady spojené s přípravou smluv a jejích podkladů uhradí nájemce.
Starosta obce v souladu s §8 zák.č.159/2006 Sb. informoval zastupitele o svém majetkovém podílu v rámci vlastnictví objektu restaurace a sdělil, že se při projednávání tohoto bodu zdrží hlasování.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pás pozemku par.č. PK 302 v k.ú. Řitka ve smyslu předložené žádosti a pověřuje místostarostku obce Ivanu Černou k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 1

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Poláček, Václav Rychlík