Zápis ze dne 28.7.2011

28. 7. 2011 Datum sejmutí: 13. 8. 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ritka konaného dne 28. července 2011 v 18 hodin v zasedací místnosti OU Ritka.

Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Marie Léblová, Eva Procházková.

Omluveni: Gabriela Křístková, Radek Sňozík, Ing. Ivana Černá.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Informace o dotaci na opravu střechy MŠ Řitka a hlasování zastupitelstva obce o přijetí dotace.
  4. Informace starosty o vyhlášení výběrového řízení na firmu, která provede opravu střechy MŠ Řitka. Ustanovení výběrové komise.
  5. Odsouhlasení rozpočtového opatření č. 2
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

 

Ad 1) Starosta Mgr. Kamil Abbid přivítal přítomné členy zastupitelstva obce a seznámil je s navrženým programem jednání.

Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Josef Mudr a pan Miroslav Poláček.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o získání dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, určené na opravu střechy MŠ Řitka, a požádal přítomné zastupitele o schválení přijetí této dotace obcí.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí získání dotace na opravu střechy řitecké MŠ a zároveň souhlasí s jejím přijetím.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Starosta obce informoval přítomné zastupitele o vyhlášení výběrového řízení na firmu, která provede opravu střechy MŠ Řitka. Do výběrové komise byli navrženi tito členové obecního zastupitelstva Miroslav Poláček, Radek Sňozík, Mgr. Kamil Abbid.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na firmu, která provede opravu střechy MŠ Řitka a zároveň souhlasí, aby členy výběrové komise byli Miroslav Poláček, Radek Sňozík a Mgr. Kamil Abbid.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 5) Paní Marie Léblová (předsedkyně finančního výboru) seznámila přítomné zastupitele s vydaným rozpočtovým opatřením č.2.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č.2

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6) Pan místostarosta Ant. Dvořák se zeptal zastupitelky paní Evy Procházkové, která má za Bytové družstvo I na starost zrušení nefunkční čistírny odpadních vod patřící bytovkám a je na obecním pozemku, který měl být po zrušení čističky uveden do původního stavu již v únoru 2011, kdy bude tento termín konečně splněn. Paní Eva Procházková na tento dotaz nebyla schopna odpovědět. Pan místostarosta k tomuto dodává, že současný stav nezajištěného staveniště ohrožuje zdraví a životy osob a to zejména dětí, které si v této nezajištěné lokalitě velice rády hrají.

Ad 7) Starosta Mgr. Kamil Abbid se rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za účast. Tímto bylo jednání zastupitelstva obce Řitka ukončeno.

Zapsal: Antonín Dvořák

Ověřovatelé: Josef Mudr,

Miroslav Poláček