Zápis ze dne 29.1.2004

30. 1. 2004 Datum sejmutí: 15. 2. 2004

Zápis ze 2. zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka, konaného 29. 1. 2004 v 18:00 v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé :
Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Jaroslav Marvan, Vlastimil Vondrák, Petr Kotál, Václav Rychlík
Nepřítomní zastupitelé : 0
Přítomní hosté : 1

Program :
projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 „O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka“
projednání přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 2/2004 „O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka“
zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů
žádost pana Tikala o odkup pozemku
žádost pana Zemana o odkup pozemku
projednání připomínek k rozpočtu obce na rok 2004
diskuse o technickém stavu objektu mateřské školky včetně projednání návrhu na řešení

Zápis z jednání a usnesení obecního zastupitelstva

Ad 1)
– byl přečten text návrhu vyhlášky č. 2/2004 „O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka“
– pan Dvořák byl pověřen ve spolupráci s právním zástupcem obce zajistit harmonizaci souvisejících vyhlášek s vyhláškou č. 2/2004.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 02/2004 „O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka“
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 2)
– byl předložen návrh přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 2/2004 „O zajištění veřejného pořádku a čistoty na území obce Řitka“, která cituje související ustanovení platných zákonů a určuje výši pokut v případě porušení ustanovení vyhlášky č. 2/2004.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo schvaluje přílohu k obecně závazné vyhlášce č. 2/2004.
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 3)
– Vzhledem k nárůstu množství odpadu vyváženého z chatových oblastí ve velkoobjemových kontejnerech byla projednána možnost navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů pro rok 2004 na částku 500,-Kč za každý rekreační objekt.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů v katastru obce Řitka, ve smyslu čl. III. , odst 6, písm a), vyhlášky č. 1/2002 z částky 250kč na částku 500,-Kč za každý rekreační objekt.
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 4)
– Pan Tikal předložil žádost o odkup části pozemku parc.č. 228/1 o ploše 88 m2. Pan Tikal naproti tomu posunul svůj plot v místě zatáčky komunikace.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje bezplatnou výměnu části pozemků parc.č. 228/1 a části pozemku pana Tikala ležící v odbočce k bytovkám , v případě, že pan Tikal zajistí potřebné geometrické plány, směnou smlouvu a zajistí vklad do katastru nemovitostí.
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 5)
– Pan Zeman předložil žádost o odkup části pozemku parc.č. 224/9 o ploše 98m2. Jedná se o část pozemku 224/1, která je více než 60 let zaplocena, je zastavena žumpou a vede přes ní jediný vstup do RD čp.17 na pozemku parc.č.54/1 a 31/1.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo tímto schvaluje prodej části pozemků parc.č.224/1, ozn jako parc.č. 224/9 o výměře 98m2 za cenu která bude stanovena odborným posudkem. Náklady na potřebný geometrický plán, posudek, kupní smlouvu i vklad do katastru nemovitostí zajistí kupující.
– Hlasování : pro : 8, proti : 0, zdržel se : 1

Ad 6)
– Byly projednány připomínky návrhu rozpočtu na rok 2004. Návrhy jako např. zakoupení a osazení odpadkových košů, laviček, technického vybavení, traktoru apod. zhodnotí finanční komise a v případě možnosti (dostatek zdrojů) je zakomponuje do návrhu rozpočtu.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo bere tento postup na vědomí.
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

Ad 7)
– Ředitelka mateřské školky informovala o kontrole KHS a o technickém stavu objektu, resp. o jeho poruchách. Členové stavební komise byli pověřeni provedením kontroly a posouzením možnosti provedení oprav v souladu se studií a investičním záměrem, který obec pořídila v roce 2002 a 2003. na provoz telefonu.

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu :
– Obecní zastupitelstvo pověřuje stavební komisi vyhodnocením stávajícího technického stavu objektu a navržením postupu oprav s ohledem na finanční možnosti obce a na nutnost zajištění provozuschopnosti objektu.
– Hlasování : pro : 9, proti : 0, zdržel se : 0

V Řitce, dne 29. 1. 2004

Zápis provedl : Pavel Zeman
Ověřovatelé : Antonín Dvořák, Miroslav Poláček