Zápis ze dne 29.11.2001

30. 11. 2001 Datum sejmutí: 16. 12. 2001

Zápis z veřejného zasedání OZ konaného dne 29.11.2001

Přítomni :
dle prezenční listiny

Program :

Žádost o příspěvek –ZŠ Všenory
Žádost o zvýšení pokladního limitu MŠ
Žádost o povolení ohňostroje S-Club
Podnět pana Matejčíka –komunikace/ osvětlení
Sociální dávky
Návrhy – rozpočet 2002 –výdaje do 20.12.
Zpravodaj obce – zvýšení nákladů za tisk
Zpráva p.Bechyně – kanalizace a ČOV
Zvýšení odměny za úklid OÚ
Setkání na návsi u stromečku
Žádost spol. ŘITKA ARCH a.s.
ad 1)
Žádost ZŠ Všenory o finanční příspěvek pro tři děti paní Heleny Novotné, bytem Pražská 37, Řitka. OZ žádost zamítlo, rodina je nahlášena na sociálním odboru v Mníšku pod Brdy a bude následovat řešení ve spolupráci se sociálním odborem okresu Praha-západ.

ad 2)
Žádost o zvýšení pokladního limitu v Mateřské škole Řitka. OZ odsouhlasilo zvýšení pokladního limitu v MŠ na částku 2.000,- Kč od 1.1.2002.

ad 3)
Žádost společnosti S – Club, Zahradní 109, Řitka o povolení ohňostroje dne 17.12.2001
OZ odsouhlasilo za těchto podmínek :

dodržení stanoveného času
zajištění úklidu po akci
neomezovat a neobtěžovat okolní sousedy hlukem a nepořádkem
ad 4)
Stížnost p.Matejčíka na stav komunikací. Tato stížnost nenáleží OÚ Řitka, protože vlastníkem komunikace je spol. ŘITKA ARCH a.s.

ad 5)
OZ schválilo výplatu sociálních dávek těmto občanům :
P. Sočka- 1.000,- Kč, G.Křenková – 1.000,- Kč, A.Tichá – 1.000,- Kč, L.Kadlec – 1.000,-
Kč, V.Klabíková – 1.000,- Kč, V.Vondráková – 1.000,- Kč

ad 6)
Jednotlivé komise si připraví návrhy na rozpočet obce pro rok 2002 do 20.12.2001.

ad 7)
Zpravodaj obce Řitka – OZ odsouhlasilo zvýšené náklady na tisk zpravodaje.

ad 8)
ČOV- návrh smlouvy od pana Bechyně. Smlouva je připravena ke schválení na příštím zasedání OZ. Možnost nahlédnutí na OÚ.

ad 9)
Žádost o zvýšení odměny za úklid OÚ. OZ odsouhlasilo zvýšení částky za úklid z 300,- hrubého na 500,- Kč za podmínek kvalitního úklidu.

Ad 10)
OZ odsouhlasilo, že vánoční strom na návsi bude rozsvícen první adventní neděli, setkání u stromu na návsi „básničky“ se uskuteční 22.12.2001 od 17.00 hodin. Setkání seniorů se uskuteční dne 27.12.2001 od 12.00 hodin v restauraci „Na Veselce“.

Ad 11)
OZ vzalo na vědomí žádost společnosti ŘITKA ARCH a.s.o změnu územního plánu. Na základě toho budou probíhat další jednání s Ing. Starčevičem.

Ad 12)

Diskuse :

výběrové řízení na III.etapu se ještě neuskutečnilo. I.a II. Etapa je dokončenavčetně vyúčtování,
stížnost na stav komunikací – podat informaci na OÚ a bude následovat urgenceu firmy ZEPRIS,
stížnost na stav komunikací po výkopových pracích, které provádí společnostTELECOM v obci, řešit ve spolupráci se Stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy,
stížnost na rušení nočního klidu v obci ( restaurace Panský dvůr ), bude vyvěšena vyhláška z roku 1994, č. 6 o ochraně životního prostředí v obci Řitka, článek 3 – dodržování veřejného pořádku,
stížnost na objekt pí. Kamírové, na základě stavebního zákona upozornit vlastníky nezabezpečených objektů ( možnost pokuty, atd.). Seznam těchto objektů zajistí p.Dvořák.

Zapsala : Hana Mrkáčková