Zápis ze dne 29.12.2010

29. 12. 2010 Datum sejmutí: 14. 1. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 29. prosince 2010 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomní zastupitelé: Mgr. Kamil Abbid, Antonín Dvořák, Josef Mudr, Miroslav Poláček, Gabriela Křístková, Radek Sňozík.

Omluveni: Marie Léblová, Ing. Ivana Černá, Eva Procházková.

Hosté: Mgr. Jiří Paul – technický ředitel VAK Beroun.

 

Program:

  1. Volba zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Revokace usnesení zastupitelstva obce Řitka ze dne 30. 9. 2010, kterým byla stanovena cena vodného a stočného pro rok 2011. Tuto cenu je nutné změnit, vzhledem ke změněným podmínkám úpravy vody a nárůstu cen el. energie v roce 2011.
  4. Stanovení podmínek, kterými se stanoví počet trvale hlášených osob v jedné nemovitosti na jednu sběrnou nádobu (popelnici) – 120/240 l. Stanovení podmínek pro získání sběrné nádoby (popelnice) 240 l., když počet trvale hlášených osob v nemovitosti nesplňuje stanovený limit.)
  5. Změna poplatku za vydávání tabulky čísla popisného Obecním úřadem.
  6. Různé
  7. Diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce.

Ad 1) Zapisovatelem byl navržen pan Antonín Dvořák.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným zapisovatelem

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Ověřovateli zápisu byli navrženi: pan Josef Mudr a pan Radek Sňozík.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s navrhovanými ověřovateli zápisu

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3) Revokace usnesení zastupitelstva obce Řitka ze dne 30.10.2010.

S problémy týkajícími se změn úpravy vody a tím i zdražení provozu úpravny vody a ČOV (čističky odpadních vod) Řitka z důvodů navýšení ceny el. energie v roce 2011 seznámil přítomné Mgr. Jiří Paul, technický ředitel VAK Beroun a přednesl nově stanovené ceny vodného a stočného, pro rok 2011. Vodné 33.90 Kč bez DPH, stočné 33.90 Kč bez DPH.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo souhlasí s nově stanovenými cenami: vodné 33.90 Kč bez DPH a stočné 33.90 bez DPH pro rok 2011, zároveň ruší ceny stanovené usnesením zastupitelstva obce Řitka ze dne 30. 10. 2010.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

Ad4) Stanovení počtu trvale hlášených osob v jedné nemovitosti na jednu svozovou nádobu (popelnici), stanovení podmínek pro získání svozové nádoby (popelnice) 240 l, když počet osob trvale hlášených v nemovitosti nesplňuje stanovený limit.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce ustanovuje – jedna svozová nádoba 120 l připadá na čtyři trvale hlášené osoby v jedné nemovitosti. Jestliže je k trvalému pobytu v jedné nemovitosti přihlášeno více jak čtyři osoby, mají nárok na svozovou nádobu 240 l. Svozovou nádobu 240 l lze získat k užívání i v případě, jestliže není splněn počet osob (5 osob) hlášených v nemovitosti k trvalému pobytu. Roční poplatek za vývoz takto získané svozové nádoby 240 l, činí 2.500,-Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

Ad 5) Změna poplatku za vydání tabulky čísla popisného (novostavby) Obecním úřadem.

Usnesení k tomuto bodu:

Bylo zjištěno, že dosavadní poplatek 100 Kč neodpovídá nynějším výrobním cenám tabulek s číslem popisným. Z tohoto důvodu stanovuje zastupitelstvo obce poplatek za vydání tabulky čísla popisného Obecním úřadem 600 Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

Ad 6) Předsedkyně kontrolního výboru paní Gabriela Křístková požádala zastupitelstvo obce o udělení plné moci k provedení kontroly hracích automatů umístěných v provozovnách ležících v katastrálním území obce Řitka.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Mgr. Kamila Abbida k udělení této plné moci paní Gabriele Křístkové.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

Ad 7) Diskuse:

– Paní Dagmar Kačírková požádala jako cvičitelka tělovýchovné jednoty „Sokol“ Obecní úřad o roční příspěvek na cvičení mládeže, výlety a školení.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce doporučuje přispívat na shora uvedené akce, vždy po zvážení jednotlivě a podle finančních možností Obecního úřadu.

Ad 8) Závěr

 

Zapsal: Ant. Dvořák Mgr.

Kamil Abbid – starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Mudr, Radek Sňozik