Zápis ze dne 30.8.2001

31. 8. 2001 Datum sejmutí: 16. 9. 2001

Zápis č.4/2001 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Řitka dne 30.8.2001.

Přítomní zastupitelé :
Zeman, Poláček, Mašek, Marvan, Mrkáčková, Kotal
Přítomní občané :
dle presenční listiny
Program jednání :

  1. Stanovení ceny za likvidaci a svoz domovního komunálního odpadu v roce 2001
  2. Způsob svozu odpadků do konce roku 2001
  3. Novela zákona o odpadech – vyhláška na rok 2002
  4. Žádost spol. Řitka arch a.s. o vydání souhlasu k ÚR na 3. etapu výstavby RD
  5. Zřizovací listina pro organizační složku obce – Mateřskou školu
  6. Změna „Zájmového sdružení právnických osob-Mníšecký region“ na SVAZEK OBCÍ MNÍŠECKÝ REGION
  7. diskuse účastníků

ad 1)
Cena za likvidaci a svoz popelnic v r. 2001 byla stanovena jako paušální platba na
osobu a rok. Osoby s trvalým bydlištěm v obci uhradí za rok 2001 částku ve výši 350,-
Kč, která jim bude složenkou vyúčtována ve dvou splátkách. Majitelé rekreačních
objektů a chat uhradí paušální poplatek 250,- Kč/ rok..

ad 2)
Starosta informoval o uzavření smlouvy na svoz odpadů z obce společností MI.KA.PA.
Tato společnost bude provádět svoz popelnic (sobota dopoledne), kontejnerů i
tříděného odpadu.

ad 3)
Starosta informoval zastupitele o připravované novele zákona o odpadech, která
s sebou ponese nové požadavky na rozůčtování ceny za odvoz a likvidaci odpadků.
Zastupitelé rozhodli, aby vypracování vyhlášky bylo zadáno Mgr. L. Peškovi.

ad 4)
Zastupitelé posoudili žádost společnosti Řitka arch a.s. a rozhodli, že doposud nebyly
dokončeny předchozí etapy výstavby, tak jak požaduje platný územní plán. Bylo
rozhodnuto, že bude vydané takové stanovisko, které zaručí, že spol. Řitka arch a.s.
před zahájením stavebního řízení na 3. etapu zajistí :

  • dokončení inž. sítí a komunikací v předchozích dvou etapách
  • provede opravu všech komunikací, které v rámci výstavby 1. a 2. etapy porušila a dosud neuvedla do původního stavu (Sokolovna)
  • výstavbu, odzkoušení a připojení nového zdroje vody, který svou kvalitou avydatností pokryje minimálně potřebu lokality ve 3. etapě.

Obecní zastupitelstvo požaduje, aby v průběhu celého stavebního řízení byly dodrženy
veškeré podmínky, regulativy a termíny dané platným územním plánem obce

ad 5)
Schválení zřizovací listiny pro organizační složku obce – Mateřskou školu Řitka, zrušení
zakládací listiny ze dne 21.12.1995.

ad 6)
OZ souhlasí s návrhem „ Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ a s návrhem
„Stanov svazku obcí“, zmocňuje starostu obce podpisem obou dokumentů a vyslovuje
tím souhlas s členstvím obce ve Svazku obcí Mníšecký region se sídlem v Čisovicích,
čp. 4, 252 04, Čisovice , okres Praha –západ.
OZ souhlasí s tím, aby registraci nově založeného Svazku obcí Mníšecký region se
sídlem 252 04, Čísovice,čp.4, okres Praha –západ, došlo ke zrušení bez likvidace „
Zájmového sdružení právnických osob Mníšecký region“, IČO: 47003049 se sídlem 252
04 Čísovice,čp. 4, okres Praha-západ a s převodem majetku, práv a závazků tohoto
sdružení na právního nástupce – nově založený Svazek obcí Mníšecký region se sídlem
252 04, Čísovice, čp. 4, okres Praha -západ, po registraci tohoto svazku u Okresního
úřadu Praha –západ.

ad 7)
Pan Svatoš upozornil na fakt, že nový způsob vyúčtování nebude nutit občany
k separaci odpadků a povede k nárůstu objemu komunálního odpadu.

Zapsal : Pavel Zeman