Zápis ze dne 30.9.2010

1. 10. 2010 Datum sejmutí: 17. 10. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 30. září 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal

Omluveni: Vlastimil Vondrák, Václav Mašek

Hosté:

Program:

  1. Volba ověřovatelů zápisu
  2. Projekt Baně II
  3. Výběrové řízení – pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury
  4. Vodné a stočné na rok 2011
  5. Výběrové řízení – oprava střechy MŠ
  6. Ostatní

Zápis z jednání zastupitelstva obce

 

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Zdeněk Smejkal.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Projekt Baně II

Zastupitelé obdrželi na minulém zastupitelstvu obce podklady k prostudování k projektu Baně II: důvodovou zprávu, smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy včetně přílohy ke stanovám o pravidlech přípravy a realizace projektu.

Projektové práce na skupinovém přivaděči Baně II jsou ve fázi projednávání územního rozhodnutí na stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy. Po vydání územního rozhodnutí bude následovat podání celého projektu na Státní fond životního prostředí se zpracovanou žádostí o poskytnutí dotace z prostředků EU.

 

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Dále schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o „pravidlech přípravy a realizace projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebraného množství vody a váhy hlasů.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3) Výběrové řízení – pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury

Starosta přečetl zápis z jednání výběrové komise, která doporučila zastupitelstvu obce na základě výsledků hodnocení uzavřít smlouvu na pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury se společností VAK Beroun a.s..

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se společností VAK Beroun a.s. na pronájem a provozování vodohospodářské infrastruktury v obci a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 4) Vodné a stočné na rok 2011

Starosta předložil návrh na vodné a stočné na rok 2011. V ceně vodného a stočného je zakalkulováno i předplacení nájemného formou dodávky telemetrického zařízení v ceně 500 tis. Kč v roce 2011.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2011 ve výši30,30 Kč bez DPH a cenu stočného na rok 2011 ve výši 32,20 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

 

Ad 5) Výběrové řízení – oprava střechy MŠ

Vzhledem k tomu, že jsme byli upozorněni na nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, bude nejprve zpracován statický posudek. Na základě závěrů statického posudku bude rozhodnuto o způsobu opravy střechy a vyhlášeno nové výběrové řízení.

Zastupitelstvo vzalo výše uvedené řešení a postup prací na vědomí.

 

Ad 6) Ostatní

Odvodnění ulice Zahradní – bylo navrženo technické řešení a zpracována nabídka na projektovou činnost. Na základě této nabídky bude objednáno zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí.

 

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Zdeněk Smejkal