Zápis ze dne 31.1.2003

1. 4. 2003 Datum sejmutí: 17. 4. 2003

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva a obce Řitka, konaného 31.1.2003 v zasedací místnosti OU Řitka

Přítomní zastupitelé :
Přítomní hosté:

Program :

 1. náklady na opravy údržbu školky
 2. upřesnění kritérií pro přijetí dětí do mateřské školky
 3. schválení platového výměru pro ředitelku mateřské školky
 4. dohoda o spolupráci s obcí Líšnice
 5. návrh rozpočtu nárok 2003
 6. schválení názvů nových ulic
 7. oprava přípojek elektro u vrtů Ř1 a Ř2
 8. žádost provozovatele autobusové dopravy
 9. řešení dopravní situace v obci
 10. návrh na změnu funkčního využití pozemku 112/22
 11. diskuse

Zápis z jednání

Ad 1)
Náklady na údržbu objektu mateřské školky Řitka v rámci běžného užívání objektu (např. drobné opravy, malování, výměna svítidel, opravy zámků, dveří, opravy a údržba technického vybavení objektu) hradí mateřská školka v rámci svého provozu. Náklady na údržbu objektu mateřské školky Řitka nad rámec běžného užívání (rekonstrukce, stavební úpravy) hradí obec. Obě strany budou při rozhodování o investicích do objektu školky dbát na maximální hospodárnost. Při plánování oprav a uprav se bude vycházet ze studie vypracované v r. 2002 arch A. Kudrovou.

Usnesení OZ :
Zastupitelé pověřují V.Maška a V. Rychlíka aby prověřily rozsah požadavků na opravy a úpravy objektu a jeho vybavení včetně kuchyně a jídelny (to se týká např. možnosti dovozu obědů do líšnické školy, umožní li to tamní podmínky).

Ad 2)
V. Mašek vysvětlil důvody pro změnu v podmínkách pro přijímání dětí do mateřské školy, s tím, že stávající výběrové podmínky je nutné upravit z důvodu časovosti. Pan Mašek předloží po konzultaci s ředitelkou mateřské školy opravený text podmínek ke schválení zastupitelům na příštím zasedání OZ.

Usnesení OZ :
Zastupitelé berou na vědomí

Ad 3)
Byl předložen návrh platového výměru pro ředitelku mateřské školy. Ředitelka bude zařazena stejně jako doposud v platové třídě 8, plus příspěvek za vedení osobní ohodnocení.

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým platovým výměrem (9-0-0)

Ad 4)
Na základě jednání starostů obce Řitka a Líšnice byl vytvořen návrh dohody o spolupráci při provozu a údržbě komunikací, autobusových zastávek, cesty ke hřbitovu (od dálnice) a hřbitova. Návrh dohody byl přečten a předložen ke schválení.

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem dohody (9-0-0)

Ad 5)
K připravovanému návrhu rozpočtu na rok 2003 vznesli zastupitelé své připomínky a předložili návrhy na straně výdajů (oprava kapličky a jejího okolí, příplatek na údržbu hřbitova, údržba knihovny a obecního úřadu, stavební úpravy mateřské školky, apod.). Takto upravený rozpočet (návrh) bude vyvěšen na vývěsce obecního úřadu a následně bude projednán a schválen na příštím zasedání OZ.

Ad 6)
Byl předložen na schválení názvů nových ulic v lokalitě Pod Bučinou.

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo souhlasí s těmito názvy nových ulic : Oblouková, Pod Pražskou, Příčná, Prostřední. (9-0-0).

Ad 7)
Byl předložen návrh na změnu přívodu elektřiny k obecním vrtům s pitnou vodou Ř1 a Ř2.
Namísto silových kabelů, které v současné době vedou z vodárny budou poblíž vrtů zřízena nová odběrná místa poblíž vrtů a budou opraveny i rozvodné skříňky u vrtů. Místo napojení a způsob provedení bude konzultován s majitelem pozemků (Řitka arch, a.s. a se zástupci STE a.s.)

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem (9-0-0).

Ad 8)
Žádost provozovatele autobusových linek v obci. Byl přečten dopis ve kterém provozovatel
autobusů navrhoval zrušení volných jízdenek pro občany starší 70 let.

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo je jednoznačně proti a zástupce obce na regionu upozorní na tuto skutečnost ostatní členy. Občané starší 70 let budou mít nadále jízdenky zdarma.

Ad 9)
Bylo upozorněno na špatný stav dopravní situace v obci (stav vozovek, dopravní značení).

Usnesení OZ :
Bude předložen návrh dopravního řešení obec, který po etapách popíše dopravní řešení v obci. Na základě tohoto návrhu budou provedeny buď opravy a úpravy stávajících komunikací, popř. bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na komunikace nové. Dopravní značení bude upraveno tak, aby stojící vozidla nebránila průjezdu (např.
ulice Pražská, Na Návsi). Obec bude nadále jednat se zástupci KÚ a SUS o uvedení Všenorské ulice do řádného technického stavu.

Ad 10)
Byl předložen návrh na změnu funkčního využití pozemku parc.č. 112/22 v k.ú. Řitka v rámci
probíhající změny územního plánu. O tento pozemek zažádala obec Řitka u PFČR, a hodlá jej využít jako stavební pozemky.

Usnesení OZ :
Zastupitelstvo souhlasí se změnou funkčního využití pozemku parc.č. 112/22 v k.ú. Řitka na čistě obytnou plochu.

Ad 11)
Diskuse :

 • pan Bartůněk upozornil na poruchy veřejného osvětlení
 • pan Otmar upozornil na nutnost instalace odpadkových košů na veřejných místech, a to s ohledem na stávající neutěšený stav v obci
 • proběhla diskuse s panem Vlkem ohledně postupu jednání o výstavbě komunikace v ulici K Varadovu
 • pan Šuligoj navrhl instalaci značek v centru obce, které zamezí nepovolenému parkování a umožní volný průjezd pro dopravní obsluhu
 • proběhla diskuse ohledně podmínek připojení na kanalizaci, zejména co se týče povinností občanů ve vztahu k provozovateli.

V Řitce : dne 30.1.2003

Zápis vyhotovil : Pavel Zeman, starosta obce

Správnost potvrzuje : Miroslav Poláček, člen OZ Řitka