Zápis ze dne 31.5.2007

1. 6. 2007 Datum sejmutí: 17. 6. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 31. 5. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal
Omluveni: Václav Rychlík, Jiří Šuligoj
Hosté: viz prezenční listina

Program:
volba ověřovatelů zápisu
vyhlášky obce
komunální odpad
bezúplatný převod pozemků
zřízení věcného břemene na pozemek č.parc. 91/30
uvolnění místostarostky
zprávy komisí

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Ad 2) Vyhlášky obce
a) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek č. 2/1993, č.5/1004 a č.4/1005 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 5/2007, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 2/1003. 5/1994 a 4/1995 o vybírání evidenčního poplatku za užívání mateřské školky.

b) obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na změny v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů č. 2/2007 ze dne 19.4. 2007 na základě výsledků metodické konzultace s ministerstvem vnitra.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 6/2007 o místním poplatku ze psů.

c) obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na změny v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 4/2007 ze dne 19.4. 2007 na základě výsledků metodické konzultace s ministerstvem vnitra.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 7/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

d) Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh výše uvedené obecně závazné vyhlášky. V diskusi byla upřesněna nová stanoviště na tříděný odpad.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Řitka č. 8/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Ad 3) Komunální odpad
Od 1.6. 2007 bude zajišťovat odvoz komunálního odpadu firma KOMWAG. Od stejného data budou v obci rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo). Fyzické a právnické osoby, které podnikají na území obce a produkují odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve znění pozdějších předpisů, budou vyzvány, aby doložily likvidaci odpadů. Zároveň jim bude nabídnuta možnost zapojení do systému likvidace komunálního odpadu v obci na základě smlouvy ( kontejnery na tříděný odpad zdarma, cena za vývoz ve výši 150% ceny dodavatele).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zapojení podnikatelů do systému likvidace komunálního odpadu v obci za výše uvedených podmínek.

Ad 4) Bezúplatný převod pozemků
a) V zápise z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.4. 2005 v bodě 4 došlo k písařské chybě – správný zápis má být parc.č. 194/55 místo chybného zapsání parc. č. 184/55. Byl podán návrh na opravu usnesení ze dne 27.4. 2005 k výše uvedenému bezúplatnému převodu pozemků do majetku obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem parcel KN č. 194/55, 212/85, 212/92, 212/86, 212/27, 212/83, 212/84, 212/90 , 212/91 a 242 v k.ú. Řitka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště Střední Čechy.

b) Byl předložen návrh žádosti o bezúplatný převod pozemků KN č. 191/22, 194/14, 194/21, 194/33, 194/40 a 212/151 v k.ú. Řitka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků KN č. 191/22, 194/14, 194/21, 194/33, 194/40 a 212/151 v k.ú. Řitka z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy.

Ad 5) Zřízení věcného břemen na pozemku č. parc. 91/30
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Občanského bytového družstva Řitka II. zastoupená panem J.Rosenbergerem na zřízení věcného břemene na pozemku č.parc. 91/30, na kterém je umístěna odpadní jímka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku č.parc. 91/30.

Ad 6) Uvolnění místostarostky
Byl přeložen návrh na uvolnění místostarostky Ivany Černé do funkce od 1.7. 2007. Ke stávající agendě správy úřadu by převzala agendu pozemků a ve spolupráci se stavební komisí i agendu investičního majetku obce.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Ad 7) Zprávy komisí
Finanční komise předložila žádost paní Kubíčkové o splátkový kalendář.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finanční půjčky na základě podepsání smlouvy o poskytnutí finanční půjčky a to za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byly obdobné půjčky poskytnuty ostatním žadatelům v rámci výstavby přípojek inženýrských sítí v obci. Splátky budou ve smlouvě stanoveny dle podané žádosti.

Diskuse:

Pan Kadlec upozornil na kvalitu pitné vody a přinesl ukázat vzorek vody, která měla narezlou barvu. Na tuto připomínku mu bylo sděleno, že s podobnou reklamací je nutné se obrátit přímo na provozovatele (Vak Beroun, a.s.), která tyto záležitosti řeší v řádném reklamačním režimu. Dále bylo sděleno, že obec právě realizuje rekonstrukci technologie úpravny vody, která by měla jak kapacitně, tak i kvalitativně zlepšit poměry v zásobování pitnou vodou. Po dokončení rekonstrukce bude probíhat čištění a celého systému a jeho stabilizace.
Dále pan Kadlec vznesl dotaz, proč obec doposud neprodala paní Kadlecové část pozemku parc.č. 287, který má obec získat od Státního statku Křivoklát (v likvidaci). Starosta panu Kadlecovi sdělil, že proces prodeje, nebo převodu majetku obce je přesně definován zákonnou normou a v tomto případě je navíc jakýkoliv další postup (převod, dělení a případný následný odprodej) zablokován žalobou, kterou podal právní zástupce paní Kadlecové, čímž m.j. zablokoval i případný převod části tohoto pozemku na paní Kadlecovou.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman- starosta obce

Ověřovatelé zápisu. Antonín Dvořák, Miroslav Poláček

Přílohy k zápisu:
1. Pozvánka na veřejné zasedání
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina přítomných hostů