Zápis ze dne 5.3.2009

6. 3. 2009 Datum sejmutí: 22. 3. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 5.3. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Hosté: –

Program:
volba ověřovatelů zápisu
rozpočet obce na rok 2009
rozpočtové opatření č. 4/2008
mateřská škola
věcná břemena
převod pozemků do vlastnictví obce
dotace Czech Point
žádost o pronájem plochy
letecké snímky obce
zprávy komisí

Zápis z jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 2) Rozpočet obce na rok 2009
Finanční komise předložila návrh rozpočtu na rok 2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný bez výhrad.
Hlasování: pro 8, proti 0 , zdrželo se 1

Ad 3) Rozpočtové opatření
Předseda finanční komise pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.4/2008.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4/2008 a pověřuje účetní obce jeho zaúčtováním.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 4) Mateřská škola

a)žádost o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
Starosta přečetl žádost paní ředitelky MŠ o schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a do rezervního fondu.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo 2

b) kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2009/201
Na základě jednání v MŠ dne 10. 2. 2009 byla předložena kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2009/2010.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo předložená kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Řitka na školní rok 2009/2010.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 5) Věcná břemena

Smlouva o smlouvě budoucí – 91/29
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku č. parc. 91/29 v k.ú. Řitka pro Bytové družstvo Řitka III (kanalizační přípojka).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č. parc. 91/29 v k.ú. Řitka a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

b) Smlouva o zřízení věcného břemene – 212/86
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene – STL plynovodní přípojka pro STP Net, s.r.o. (pozemek 212/86 – plynovodní přípojka č.p.97).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemena pro společnost SPT Net, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 1

c) Smlouva o smlouvě budoucí – 216/76
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek č.parc. 216/76 – kNN byt.domy Dvorska).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 6) Převod pozemků do vlastnictví obce
bezúplatný převod pozemku PK 242 v k.ú. Řitka
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 242 v k.ú. Řitka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Střední Čechy, Praha 1.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

převod pozemků 119/2, 91/2, 86/1 a 120
Místostarostka informovala zastupitele o postupu bezúplatného převodu výše uvedených pozemků a o žádosti UPZSVM o předložení projektové studie využití daného území.
Usnesení k danému bodu:
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí, souhlasí se zadáním projektové studie na využití daného území a pověřuje starostu zadáním této studie.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 7) Dotace Czech POINT
Na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ předkládá obec Řitka žádost o finanční podporu na zřízení pracoviště Czech POINT, podle specifikace uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce. Maximální limit finanční podpory činí 93 927,- Kč, spoluúčast obce je 15%. Výdaje musejí být vynaloženy v souvislosti s projektem, hospodárně a účelně.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce Řitka schválilo zřízení kontaktního pracoviště Czech POINT a schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 „eGoverment v obcích – CzechPOINT“. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na Czech POINT ve výši 93 927,- Kč a ukládá místostarostce k realizaci. Termín: 31.3. 2009.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 8) Žádost o pronájem plochy
Paní Kotalová požádala o pronájem uvolněné plochy na billboardu na pozemku č. parc.212/89 pro reklamu PIZZERIE Beruška.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem plochy na billboardu (1,5x3m) na pozemku č.parc. 212/89 v k.ú. Řitka pro reklamu PIZZERIE Beruška na dobu neurčitou. Roční pronájem je třeba uhradit do 31. března 2009. V případě neuhrazení částky bude plocha nabídnuta dalším zájemcům.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 2

Ad 9) Letecké snímky
Místostarostka předložila nabídku společnosti JAS AIR CZ spol. s r.o. na aktualizaci leteckých snímků obce.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce neschválilo pořízení nových leteckých snímků obce. Aktualizace bude provedena po dokončení výstavby v lokalitě Bučina a Štěpnice.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 1

Ad 10) Zprávy komisí

zpráva pana místostarosty
Komwag: dodatek ke smlouvě (nárůst cen odpadu, Česká asociace odp. hospodářství, zvýšení cen skládkovné 100Kč/t). Celkový nárůst 13%, z toho 9% obec, 4% Kowag. Zaslaný dodatek ke smlouvě byl nesprávně vypracován (obec není plátcem DPH). Nový dodatek zatím nebyl doručen.
Psi: Komwag – mám se pokusit znovu dojednat smlouvu o umístění a vyvážení košů na psí exkrementy a odpadkových košů?
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním a vyvážením košů na psí exkrementy a odpadkových košů a pověřuje místostarostu dojednáním této smlouvy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Psi: zadal jsem zhotovení nových psích známek a razidla.
Bohoslužba u řitecké kapličky 16.5. sobota od 12 hod., pouť 30. – 31.5., turnaj fotbálek (Lada) 23.5. pořádá rest. Panský Dvůr společně se Sokolem.
Upozornění, příspěvek obce na ing. sítě (líšnická fara).
Reklama (Kola Štorek) tabule.
Výměna štítového okna půdní prostor OÚ Řitka
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou štítového okna a pověřuje místostarostu zajištěním a následnou realizací.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Upozornění na dutý ořech u budovy OÚ, který bude zřejmě třeba porazit.
Upozornění na nutnou opravu traktůrku (vyčlenit peníze) starter a jiné.
Cesty: oprava ulice Zahradní a části ulice Na Návsi (připravit cenové nabídky).
Připravit žádost o dotaci na opravu kapličky
Informace o pojištění (vloupání na OÚ 21.12. 2008).

finanční
Předseda finanční komise pan V.Vondrák předložil zastupitelstvu obce zprávu o inventarizaci a návrh na vyřazení majetku z evidence (dle soupisu).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci,schválilo návrh na vyřazení majetku z evidence a pověřuje účetní provedením těchto změn.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

školská
Předseda školské komise pan V.Rychlík informoval zastupitele o zápisu dětí do MŠ (10. 3. a
11.3. 2009), o přípravách 20. výročí otevření mateřské školky (30.4. 2009). Vítání občánků se připravuje na druhý květnový týden (termín bude včas upřesněn).

stavební
Předseda stavební komise pan M.Poláček informoval zastupitele o zajištění dokončení terénních a sadových úprav a přístupové cesty u dětského hřiště.

komise pro projednávání přestupků
Místostarostka přečetla Zprávu komise pro projednávání přestupků v obci Řitka za rok 2008, kterou zpracovala předsedkyně komise JUDr. Lenka Slováčková.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o přestupkové agendě bez námitek na vědomí.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman- starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák , Václav Rychlík