Zápis ze dne 6.12.2007

7. 12. 2007 Datum sejmutí: 23. 12. 2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 6.12. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Zdeněk Smejkal, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Václav Mašek
Omluveni: Antonín Dvořák, Václav Rychlík
Hosté: viz prezenční listina

Program:
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočtové provizorium na rok 2008
Rozpočtová opatření č. 2-5
Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
Nabídka na obstarání prodeje akcií
Převod pozemků do vlastnictví obce – dar
Domovní čerpadlaPoužívání soukromého vozidla ke služebním účelům
Dopis společnosti Harmonie
Zprávy komisí
Diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Poláček a Vlastimil Vondrák
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Miroslav Poláček a Vlastimil Vondrák.

Ad 2) Rozpočtové provizorium na rok 2008
Vzhledem k tomu, že rozpočet nebude schválen do 1. ledna 2008, je nutné schválit rozpočtové provizorium do doby než bude schválen rozpočet obce na rok 2008
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2008. Výdaje rozpočtu se budou uvolňovat do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle schváleného rozpočtu ze dne 8. 3. 2007.

Ad 3) Rozpočtová opatření č. 2 – 5
Předseda finančního výboru pan V. Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 2 – 5.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo předložená rozpočtová opatření č. 2 – 5 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.

Ad 4) Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR
a) Bezúplatný převod pozemku KN 79/5 v k.ú. Řitka
Usnesení :
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 79/5 v k.ú. Řitka z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1

b) Bezúplatný převod pozemku KN 81/3 v k.ú. Řitka
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku KN 81/3 v k.ú. Řitka z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
Hlasování: pro 6, proti 0 , zdrželo se 1

c) Bezúplatný převod pozemku PK 81/8 v k.ú. Řitka
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku PK 81/8 v k.ú. Řitka z Pozemkového fondu ČR na Obec Řitka.
Hlasování: pro 6 , proti 0 , zdrželo se 1

Ad 5 ) Nabídka na obstarání prodeje akcií
Starosta přečetl nabídku firmy Finance Zlín, a.s. na obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce. Po krátké diskusi nechal starosta hlasovat o tom, kdo je pro prodej těchto akcií.
Hlasování: pro 0, proti 7, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej výše uvedených akcií České spořitelny a.s.
{mospagebreak }
Ad 6) Převod pozemků do vlastnictví obce – dar
Starosta přečetl dopis paní Dostálové, která chce obci na základě uzavřených dohod darovat pozemky parc. č. 101/17, 101/47 a 101/52 v k.ú. Řitka a předloží veškeré dokumenty nutné k převodu (darovací smlouvu, geometrický plán, znalecký posudek, návrh na vklad do katastru nemovitostí).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s darováním pozemků č. parc.101/17, 101/47 a 101/52 v k.ú. Řitka a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Ad 7) Domovní čerpadla
Tento bod programu nebyl projednán, protože komise nepředložila zastupitelstvu obce zprávu.

Ad 8) Používání soukromého vozidla ke služebním účelům
Pro služební účely je v současné době používáno soukromé vozidla pana místostarosty A.Dvořáka. Zastupitelé byli požádáni o souhlas, aby i nadále mohl toto vozidlo používat (po předložení potřebných dokladů – kopie technického průkazu, doklad o zaplacení povinného ručení, osvědčení o školení ) ke služebním účelům.
Hlasování: pro 7 , proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s používáním soukromého vozidla pana místostarosty ke služebním účelům po dobu výkonu jeho funkce.

Ad 9) Dopis společnosti Harmonie
Starosta přečetl dopis společnosti Schönwälder – HARMONIE s.r.o. ve věci pronájmu vnějšího pláště hydroglobu, odstranění logotypu dle smlouvy. Po diskusi bylo navrženo prodloužení termínu na odstranění logotypu o jeden měsíc, tj, do 31.1. 2008.
Hlasování: pro 7, proti 0 , zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením termínu o jeden měsíc na odstranění logotypu na vnějším plášti hydroglobu a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.

Ad 10) Zprávy komisí
a) komise k projednávání přestupků
Místostarostka přečetla zprávu o přestupkové agendě v obci za rok 2007, kterou zpracovala předsedkyně komise pro projednávání přestupků JUDr. Lenka Slováčková..
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu komise bez námitek na vědomí.

b) stavební komise
Předseda stavební seznámil zastupitele se zprávou výběrové komise na akci: Pergola u obecního úřadu a rekonstrukce autobusové zastávky a doporučil uzavřít smlouvu o dílo s firmou, která vyhrála výběrové řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy Robert Janoušek (IČO 67399118) a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.

Starosta informoval zastupitele, že na základě § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. může obecní úřad vykonávat přenesenou působnost a pořizovat územně plánovací dokumentaci. Na základě předložené mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou na pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle zákona č. 183/2006 SB. a příloh dokládajících splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovací činnosti může výše uvedenou změnu Obecní úřad pořídit.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí uzavření Mandátní smlouvy s Ing. Renatou Perglerovou na pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle zákona č. 183/2006 Sb..

Starosta v souladu se stavebním zákonem na základě § 47 odst. 1) a 4) navrhl zastupitele – místostarostku Ing. Ivanu Černou, která bude spolupracovat s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle stavbního zákona.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4) zákona č. 183/2006 Sb. zastupitele spolupracujícího s pořizovatel při zpracování podkladů pro pořízení Návrhu změny č. 5 územního plánu obce Řitka podle stavebního zákona, a to Ing. Ivanu Černou.

c) kulturní komise
Předseda kulturní komise pan Václav Mašek informoval přítomné o připravovaných vánočních akcích.

d) školská a sociální komise
Školská komise pozvala jménem ředitelky mateřské školky zastupitele na vánoční akce pořádané v MŠ ( návštěva čerta a Mikuláše, nadílka hraček, vánoční besídka).
Sociální komise navrhla poskytnutí příspěvku ve výši 1500,- Kč občanům – držitelům průkazu ZTP/P.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1500,- Kč občanům – držitelům průkazu ZTP/P.

Ad 11) Diskuse
a) Pan Šuligoj upozornil na špatný stav komunikací Řevnická a část Dvorské a navrhl jejich vysypání štěrkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyspravením uvedených komunikací štěrkem a souhlasí s částkou 15000,- Kč na jeho nákup.

b) Pan Vondrák upozornil na nepořádek kolem kontejnerů před obchodem. Pan Dvořák zajistí mimořádný vývoz.

c) Byla navržena mimořádná odměna účetní obce paní Vaňáskové.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením mimořádné odměny ve výši 5000,- Kč.

d) Paní prap. Drobílková přítomné seznámila s možnostmi spolupráce s Městskou policií v Mníšku pod Brdy. Telefonní kontakty na služebnu budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.

Zapsala: Ivana Černá Pavel

Zeman-starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák