Zápis ze dne 7.11.2002

8. 11. 2002 Datum sejmutí: 24. 11. 2002

Zápis z mimořádného ustavujícího zasedání OZ Řitka konaného dne 7.11.2002 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Řitka.

Přítomni :
Petr Kotal, Václav Rychlík, Zdeněk Smejkal. Miroslav Poláček, Vlastimil
Vondrák, Václav Mašek, Antonín Dvořák, Pavel Zeman , Jaroslav Marvan.

Program :

Volba starosty a výborů OZ
Zřizovací listina MŠ
Ad 1 )
Volba starosty a výborů OZ
Zapisovatelem byla navržena : Stanislava Vaňásková,
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal
Byli jednomyslně schváleni.
Nově zvolení členové OZ složili slib / příloha zápisu /.

Slib
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

Tento slib stvrzuji vlastnoručním podpisem : Dvořák Antonín,Poláček Miroslav, Smejkal Zdeněk, Mašek Václav, Ing. Marvan Jaroslav, Kotal Petr, Zeman Pavel, Rychlík Václav a Vondrák Vlastimil.

Volba návrhové komise :
Pavel Zeman, Vlastimil Vondrák, Petr Kotal – byli jednomyslně schváleni.

volba starosty
Na funkci starosty byl navržen pan Pavel Zeman, hlasováním OZ byl pan Pavel Zeman jednomyslně zvolen neuvolněným starostou obce Řitka,

volba místostarosty
Na funkci místostarosty byl navržen pan Antonín Dvořák, hlasováním členů OZ byl
jednomyslně zvolen místostarostou obce Řitka.

Návrh na vytvoření výborů Obecního zastupitelstva :
Finanční :
Předseda – Vlastimil Vondrák
Člen – Stanislava Vaňásková

Školský, kulturní, sociální :
Předseda – Václav Mašek
Člen – Václav Rychlík

Stavební :
Předseda – Miroslav Poláček
Člen – Zdeněk Smejkal

Kontrolní :
Předseda – Petr Kotal

Přestupkový :
Předseda – JUDr. Klimeš Bedřich
Členové : Chvátal, Marvan

Ad 2) Zřizovací listina MŠ
Viz příloha – rozhodnutí o zřízení MŠ

Zapsala : St.Vaňásková
Ověřovatelé zápisu : Miroslav Poláček, Zdeněk Smejkal

Zastupitelstvo Obce Řitka na své řádném zasedání konaném dne 7.11.2002 rozhodlo
k návrhu OZ obce Řitka o zřízení příspěvkové organizace podle ust. § 27 a násl. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů takto :

Zastupitelstvo Obce Řitka schvaluje návrh OZ obce Řitka a na základě ustanovení § 14
odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb . ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 27
zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydává

r o z h o d n u t í

o zřízení příspěvkové organizace

Název organizace : Mateřská škola Řitka okres Praha – západ
Příspěvková organizace
Sídlo organizace : U školky 140, Řitka, PSČ 252 03
Typ organizace : příspěvková ke dni 1.1.2003

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti :
Mateřská škola, jejíž součástí je školní jídelna, zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti včetně zabezpečování stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení. Její činnost je vymezena § 2 a 39 zák. ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších zákonů a vyhláškou MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách a vyhláškou č.48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní výchova dětí , poskytuje služby stran zajištění stravování dětí v mateřské škole a zajišťuje stravování i pro jiné školy, zajišťuje hospodářskou činnost v oblasti výrobků a prodeje výrobků v souladu s účelem vymezení příspěvkové organizace a
pronájem kapacit sloužících k plnění hlavního účelu v době, ve které pro tento účel
nejsou dočasně plně využity zajištění stravování .

Statutárním orgánem organizace je ředitel(-ka)-( dále jen ředitel ) mateřské školy, kterého do funkce jmenovala obec.

Ředitel řídí Mateřskou školu, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem Mateřské školy ve všech věcech .
Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí ředitel svůj podpis s uvedením funkce, ve které jedná. Ředitel odpovídá za plnění úkolů a za hospodaření školy ve všech jejích činnostech. Ředitel vydává organizační řád školy.

V souladu s ust. § 27 odst. 3 zák.č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů určuje nově zřízená příspěvková organizace podle tohoto rozhodnutí, tj. Mateřská škola Řitka, příspěvková organizace pak přebírá dnem 1.1.2003 veškerá práva a povinnosti vztahující se k existující Mateřské škole Řitka, U Školky 140, Řitka , která se na základě rozhodnutí zřizovatele zrušuje ke dni 31.12.2002 .

Zastupitelstvo Obce Řitka vydává a schvaluje
Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Mateřská škola Řitka okres Praha – západ, příspěvková organizace v tomto znění :

Zřizovací listina

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, vydává zastupitelstvo Obce Řitka usnesením č. 1 ze dne 7.11.2002 tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace

Název zřizovatele : Obec Řitka
IČO :
Kód okresu :

Čl. I.
Název organizace : Mateřská škola Řitka okres Praha – západ,
Příspěvková organizace
Sídlo organizace : U školky 140, Řitka, PSČ 252 03
Typ organizace : příspěvková
Identifikační číslo organizace : č.j.

Čl. II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Mateřská škola, jejíž součástí je školní jídelna, zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti včetně zabezpečování stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení. Její činnost je vymezena § 2 a 39 zák. ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších zákonů a vyhláškou MŠMT ČR č. 35/1992 Sb., o mateřských školách a vyhláškou č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem činnosti mateřské školy je předškolní výchova dětí a zajištění stravování .

Čl. III.
Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel ( -ka)( dále jen ředitel ) mateřské školy, kterého do funkce jmenovala obec. Ředitel řídí mateřskou školu, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem mateřské školy ve všech věcech . Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí ředitel svůj podpis s uvedením funkce, ve které jedná. Ředitel odpovídá za plnění úkolů a za hospodaření školy ve všech jejích činnostech. Ředitel vydává organizační řád školy.

Čl. IV.
Vymezení majetku

Majetek ve vlastnictví Obce Řitka a majetek pořízený ode dne zřízení příspěvkovéorganizace její vlastní činností se předává příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití předávacím protokolem , který je přílohou zřizovacílistiny a bude vyhotoven podle účetního stavu (doloženého inventurními soupisy) ke dni 31.10.2002 v tomto členění :
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek
b) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
c) samostatné movité věci a soubory movitých věcí
d) drobný dlouhodobý hmotný majetek
e) ostatní dlouhodobý hmotný majetek
f) software
g) zásoby
h) pohledávky
i) závazky

Příspěvková organizace účtuje o odpisech podle účetních metod. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisuje podle účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona . Odpisový plán příspěvkové organizaceschvaluje zřizovatel .

Čl. V.
Vymezení majetkových práv

Příspěvková organizace má právo majetek svěřený do správy včetně majetku získaného vlastní činností spravovat pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Příspěvková organizace může nabývat věci do vlastnictví obce Řitka, může bez souhlasu zřizovat eleuzavírat smlouvy o převodu oprávnění hospodařit s movitým majetkem obce Řitka a rodávat majetek obce Řitka, je-li předmětem právního úkonu samostatná movitá věc nebo soubor movitých věcí v pořizovací hodnotě do 40.000,- Kč .
Příspěvková organizace může bezúplatně postoupit pohledávku jiné osobě, prominout dluh či upustit od vymáhání pohledávky v případě, že finanční hodnota takové pohledávky ( dluhu ) nepřesahuje 2.000,- Kč .
Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem Obce Řitka a majetkem nabytým vlastní činností tato práva a povinnosti :
a.) majetek nabývat do vlastnictví Obce Řitka
b.) majetek držet, účelně , hospodárně a efektivně využívat,
c.) chránit před poškozením , ztrátou, zničením ,
d.) provádět na vlastní náklady běžnou údržbu, revize a po revizní opravy movitého majetku ,
e.) řádně zabezpečovat evidenci a inventarizaci majetku a závazků , vede účetní, majetkovou a odbornou evidenci
f.) pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě může příspěvková organizace jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
g.) smlouvy o úvěru a o půjčce je příspěvková organizace oprávněna uzavírat jen po předchozím souhlasu zřizovatele,
h.) příspěvková organizace je oprávněna přijímat na sebe závazky ručitele jen na základě předchozího souhlasu zřizovatele,
i.) příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům ( s výjimkou darů z FKSP ).

Ve vztahu k obci Řitka jsou při inventarizaci majetku a závazků závazným předpisem „Organizační zásady hospodaření s obecním majetkem“ schválené usnesením rady zastupitelstva .
Jedná -li se o zahradu, má organizace tato práva a povinnosti :

a. zajišťuje soustavnou odbornou běžnou údržbu a opravy
b. zodpovídá za její technický stav

Nebytové prostory potřebné pro činnost příspěvkové organizace poskytuje zřizovatel na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem . Nebytové prostory v nájemní smlouvě uvedené může příspěvková organizace propůjčovat jen organizacím, které registrované na MV ČR jako zájmové organizace dětí a mládeže. Poplatky za služby může účtovat na účet hlavního účelu .
Příspěvková organizace může uzavírat smlouvy o podnájmu ( na část dne ) na dobu, kdy užívanou část prostor nepotřebuje k plnění hlavního účelu. Podnájem může realizovat za úplatu na účet hospodářské činnosti za podmínek stanovených v podnájemní smlouvě na dobu školního roku včetně letních prázdnin, na návrh školy s předchozím souhlasem Obecního zastupitelstva obce.Příspěvková organizace je povinna smlouvy o podnájmu řádně evidovat .
Náklady v hospodářské činnosti hrazené zřizovatelem z rozpočtu ( teplo, teplou vodu, vodné, stočné ) je příspěvková organizace povinna vyúčtovat, uhradit a spolu s kopiemi uzavřených smluv o podnájmu pololetně předávat zřizovateli .
Příspěvková organizace hospodaří s příspěvkem přidělovaným zřizovatelem dle stanovených pravidel, vytváří fondy, plní účetní, odvodové a odpisové povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně závaznými právními předpisy a jinými závaznými normami. Výsledky hospodaření vykazuje zřizovateli ve stanovených termínech a rozsahu .

Čl. VI.
Doplňková a hospodářská činnost

Příspěvková organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která navazuje na její hlavní účel, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Je to činnost související s předškolní výchovou dětí, volno časovými aktivitami včetně kroužků a doplňkovým stravováním dětí i dospělých .
Příspěvková organizace může provozovat též hospodářskou činnost. Tato činnost je provozována za účelem zisku a proto nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, podléhá zdanění a v účetnictví se sleduje odděleně Pokud doplňková činnost vyznačuje znaky podnikání, je součástí hospodářské činnosti .
Rozsah a podmínky hospodářské činnosti :
V hospodářské činnosti může příspěvková organizace provozovat :
a) obchodní a obdobnou činnost,
b) poskytování prací a služeb,

Čl. VII.
Doba, na kterou je organizace zřizována

Mateřská škola jako příspěvková organizace je zřízena na dobu n e u r č i t o u a její územní působnost je především pro obec Řitka .

Čl. VIII.
Ostatní ustanovení

Pokyny týkající se nájmu nebytových prostor a pozemků a hospodaření s nimi budou dále upraveny závaznými pokyny zřizovatele .
Zřizovatel má právo kontroly účelného hospodaření příspěvkové organizace s majetkem a prostředky dle platných právních předpisů, pokynů zřizovatele a této zřizovací listiny.
Zřízená příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se k původní Mateřské škole Řitka .
Čl . IX.

Závěrečné ustanovení

Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina Mateřské školy Řitka , se sídlem U školky 140, Řitka , schválená a vydaná dne 10.10.2001.
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2003 .

V Řitce dne 7.11.2002 Pavel
Zeman – starosta obce

Rozhodnutí

o zrušení stávající Mateřské školy ŘitkaZastupitelstvo Obce Řitka na svém řádném zasedání vydává k návrhu OZ obce Řitka toto rozhodnutí :Mateřská škola Řitka, se sídlem Řitka , U školky 140 zřízená podle zřizovací listiny ze dne 10.10.2001 se z r u š u j e ke dni 31.12.2002
Veškeré práva a závazky, majetek a povinnosti včetně pracovně právních vztahů přecházejí ke dni 1.1.2003 na nově zřízenou příspěvkovou organizaci podle rozhodnutí zastupitelstva obce Řitka ze dne 7.11.2002, a to Mateřskou školu Řitka okres Praha západ , příspěvková organizace, se sídlem Řitka, U školky 140, PSČ 252 03 .