Zápis ze dne 7.4.2008

8. 4. 2008 Datum sejmutí: 24. 4. 2008

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 7. 4. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek, Václav Rychlík

Program:

Volba ověřovatelů zápisu
Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
MŠ – žádosti o výjimku
– zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dětí do MŠ

Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Miroslav Poláček a pan Václav Mašek
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Miroslav Poláček a pan Václav Mašek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

Ad 2) Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu
Výběrové řízení na pronájem plochy vodojemu bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce dne 28.2. 2008, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu, na internetových stránkách obce a ve Zpravodaji obce Řitka. Ke dni 3. dubna 2008 jsme obdrželi nabídky dvou firem – Družstvo EUROSIGNAL a Schönwälder – HARMONIE s.r.o. Po zhodnocení nabídek se uskutečnilo hlasování.
Nejprve pro nabídku Družstva EUROSIGNAL: hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1. Pro nabídku firmy Schönwälder – HARMONIE s.r.o. bylo již hlasování bezpředmětné.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo nabídku Družstva EUROSIGNAL, Roháčova 23, 130 00 Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu plochy vodojemu pro reklamní účely.

Ad 2) MŠ – žádosti o výjimku
a) dopis pana Soukupa
Starosta přečetl dopis pana Soukupa, který požádal zastupitelstvo obce o zhodnocení možnosti udělení výjimky z kritérií pro přijetí dcery Terezy do MŠ.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo udělení výjimky z kritérií pro přijímání dětí do MŠ pro přijetí Terezy Soukupové do Mateřské školy Řitka ve školním roce 2008/2009.

b) žádost paní ředitelky MŠ
Starosta přečetl dopis paní ředitelky, ve kterém žádá zastupitelstvo obce, aby zhodnotilo možnost udělení výjimky z kritérií pro přijetí dítěte Františky Kulhánkové (trvale bytem Zálesí 1275, Praha 4) z důvodu tíživé životní situace matky paní Martiny Kalivodové.
Hlasování: pro 0, proti 8, zdrželo se 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce neschválilo udělení výjimky z kritérií pro přijímání dětí do MŠ pro přijetí Františky Kulhánkové do Mateřské školy Řitka ve školním roce 2008/2009

c) zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dětí do MŠ
Místostarostka přečetla zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka, okres Praha – západ konaného dne 28. března 2008.
Celkový počet odevzdaných žádostí o přijetí dítěte: 38, 1 žádost zrušena na základě písemného prohlášení zákonného zástupce dítěte.
Výsledek správního řízení:

celkový počet přijatých dětí 17 dětí
celkový počet přijatých dětí z obce Řitka 14 dětí
celkový počet přijatých dětí ze spádových obcí 3 děti
celkový počet nepřijatých dětí 20 dětí
Zastupitelstvo obce vzalo zápis ze správního řízení na vědomí

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

V. Mašek , M Poláček