Zápis ze dne 8.3.2007

9. 3. 2007 Datum sejmutí: 25. 3. 2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 8.3. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Omluveni: –
Hosté: viz prezenční listina

Program:

volba ověřovatelů zápisu
rozpočet obce na rok 2007
zpráva auditora
MŠ – kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008
komunální odpad – výběrové řízení
výstavba protihlukové stěny
zadání hlukové studie
nedobytné pohledávky
projekt společnosti RADE
zprávy komisí

Zápis z jednání obecního zastupitelstva
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou Antonín Dvořák a Miroslav Poláček.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1

Ad 2) Rozpočet obce na rok 2007
Finanční komise předložila návrh rozpočtu na rok 2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný bez výhrad.
Hlasování: pro 8, proti 0 , zdrželo se

Ad 3) Auditorská zpráva
Obecnímu zastupitelstvu byla předložena zpráva o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 auditorem ze dne 20.2. 2007.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 auditorem ze dne 20.2 .2007 bez výhrad.

Ad 4) Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ na školní rok 2007/2008
Na základě jednání v MŠ dne 6. 2. 2007 byla navržena nová kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008, která ve výběru upřednostňují řitecké děti s celodenní docházkou.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženými kritérii pro přijímání dětí na školní rok 2007/2008.
Hlasování: pro 8 , proti 0, zdrželo se 1

Ad 5) Komunální odpad
Obec nesouhlasí s návrhem firmy Rumpold na zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Z tohoto důvodu proto navrhuje vypovědět smlouvu s firmou Rumpold a určit výběrovou komisi, která by na základě výběrového řízení do příštího zastupitelstva navrhla firmu, která by zajišťovala pro obec svoz komunálního odpadu za přijatelnějších cenových podmínek. Do výběrové komise byli navrženi: předseda pan Antonín Dvořák, členové pan Miroslav Poláček a pan Jiří Šuligoj.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypovězením smlouvy s firmou Rumpold a souhlasí se složením výběrové komise ve složení pan Antonín Dvořák, pan Miroslav Poláček a pan Jiří Šuligoj.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 6) Výstavba protihlukové stěny
Dne 15. 2. 2007 se uskutečnilo jednání na obecním úřadě ohledně výstavby protihlukové stěny s firmou Pragoprojekt za účasti dalších oprávněných osob. Z jednání vyplynulo, že protihlukové opatření by se nezrealizovalo v plném rozsahu podle žádosti, ale jen zčásti, což je pro obec nepřijatelné.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu, aby vstoupil do jednání s firmou Pragoprojekt a vyslovil nesouhlas se částečnou realizací projektu s tím, aby veškeré kroky učiněné v této záležitosti byly projednány a konzultovány s obcí Řitka.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 7) Zadání hlukové studie
Na základě závěrů z jednání (viz bod 6) bylo navrženo zadání hlukové studie. Studie bude vypracována odbornou firmou a bude sloužit jako podklad pro další jednání o investičním záměru.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zadáním hlukové studie a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Hlasování: pro 9 , proti 0, zdrželo se 0

Ad 8) Nedobytné pohledávky
Předložené pohledávky z let 1994-2000 ( poplatky za psi, vodu, MŠ, za přestupky) jsou buď promlčené nebo je již nelze vymáhat(úmrtí povinného, emigrace), popř. by jejich vymáhání bylo neekonomické vzhledem k nejistým majetkovým poměrům, nepřesvědčivému důkaznímu materiálu a nejistému výsledku soudního jednání.Bylo navrženo tyto pohledávky uvedené v příloze prohlásit za nedobytné platby.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo prohlásilo uvedené pohledávky za nedobytné( seznam pohledávek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí zápisu).
Hlasování: pro 9, proti 0. zdrželo se

Ad 9) Firma Rade s.r.o.
Firma Rade s.r.o. předložila obecnímu zastupitelstvu studii na rekonstrukci objektu čp. 44. Ve stávajícím objektu by mělo být po rekonstrukci sídlo firmy, kanceláře a ubytování. Firma požádala zastupitele o vyjádření k rekonstrukci a k možnosti odkoupení pozemků kolem domu.
Usnesení k tomuto bodu:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s předloženou studií na rekonstrukci objektu. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko pro stavební řízení. Pozemky kolem domu obec neprodá, ale je možnost je pronajmout. O zrušení centrálního sběrného místa pro tříděný odpad je možné jednat s tím, že by bylo nahrazeno a rozmístěno na více menších stanovišť po celém
území obce a že by se firma Rade na tomto „stěhování“ dohodnutým způsobem spolupodílela.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 10) Zprávy komisí
a) kontrolní komise – bude provedena kontrola automatů v obci
b) kulturní komise – příprava na Řiteckou pouť
c) školská komise – zápis do MŠ je 20.3. 2007 od 14 – 16 hod., veškeré akce mateřské školy a školy v Líšnici jsou na internetových stránkách škol
d) přestupková komise – usnesení OZ ze dne 7.11. 2006 o zrušení komise pro projednávání přestupků v obci Řitka je neplatné, protože podle zákona o obcích tuto komisi zřizuje i zrušuje starosta obce a nikoli obecní zastupitelstvo.
Komise tedy pokračuje ve své činnosti jako doposud a projednává případy jí náležející podle zákona o přestupcích.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák , Miroslav Poláček

Přílohy k zápisu:
1. Pozvánka na veřejné zasedání
2. Prezenční listina zastupitelů
3. Prezenční listina přítomných hostů
4. Rozpočet obce na rok 2007
5. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2007/2008
6. Nedobytné pohledávky – soupis