Zápis ze dne 9.12.2009

10. 12. 2009 Datum sejmutí: 26. 12. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 9. 12. 2009 v 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Zdeněk Smejkal, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík

Hosté: dle prezenční listiny

Program:
volba ověřovatelů zápisu
rozpočtové provizorium na rok 2010
příkaz starosty k inventarizaci
rozpočtové opatření č.6/2009
kupní smlouva
věcné břemeno
dotační tituly 2009 a 2010
dodatek k zástavní smlouvě a smlouva o zastavení nemovitosti
vodné a stočné na rok 2010
10. zprávy komisí

Zápis z jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Václav Rychlík

Ad 2) Rozpočtové provizorium na rok 2010

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet nebude schválen do 1. ledna 2010, je nutné schválit rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2010.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010. Výdaje rozpočtu se budou uvolňovat do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria podle schváleného rozpočtu ze dne 5. 3. 2009.

Ad 3) Příkaz starosty k inventarizaci

Starosta předložil příkaz k provedení inventarizace majetku obce Řitka v roce 2009 a jmenoval předsedu inventarizační komise pana V.Vondráka a členy inventarizační komise pana A.Dvořáka a paní S.Vaňáskovou.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Řitka v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 6/2009

Předseda finanční komise pan Vlastimil Vondrák předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6/2009 zpracované ke dni 30.11. 2009.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009 a pověřuje účetní obce jeho zaúčtováním.

Místostarostka předložila zastupitelstvu obce seznam dlužných částek (stočné, poplatky za odpady) za rok 2005 – 2007 s návrhem na jejich odpis. Tyto částky jsou obtížně vymahatelné (nejsou dostatečné podklady pro soudní řízení, odstěhování na neznámou adresu, odsouzení)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo odpis dlužných částek a pověřuje účetní provedením těchto změn.

Ad 5) Kupní smlouva

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 10. 2007, které souhlasilo s odkupem trafostanice č.4 (nad rybníkem) za zůstatkovou cenu společnosti ČEZ Distribuce a.s., byla předložena kupní smlouva na odkup výše uvedené transformační stanice. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku, který je přílohou smlouvy.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem transformační stanice č. PZ_4386 v ulici Nad Rybníkem na základě předložené kupní smlouvy číslo Z_S83N_12_0000258582 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Ad 6) Věcné břemeno

Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek č.parc. 212/17, 216/65, 246/1).

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Ad 7) Dotační tituly na rok 2009 a 2010

Úroky z úvěru
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce k projednání žádost na poskytnutí účelové dotace ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2010.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schvaluje po projednání žádost na poskytnutí dotace ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí pro rok 2010 – oblast podpory – dotace úroků z úvěru podle Pravidel poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí a schválilo spolufinancování akce v minimální výši 5%. Ukládá místostarostce zajistit předání žádosti v písemné a elektronické podobě Krajskému úřadu Středočeského kraje. Termín: 31.12. 2009.

Mateřská škola
Na základě výzvy č. 39 vyhlášené dne 15. 10. 2009 bude předložena do 15. 12. 2009 žádost o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy na projekt: Rekonstrukce a přístavba objektu mateřské školy v Řitce. Kompletní žádost vypracuje společnost Promaco Consulting, s.r.o. (vybrána na základě výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu).

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výše uvedený projekt, souhlasí s vypracováním žádosti společností Promaco Consulting, s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.

Ad 8) dodatek k zástavní smlouvě a smlouva o zastavení nemovitosti

Dodatek č. 4 ke Smlouvě u úvěru č. 148-049-2002 ze dne 23. 8. 2002
Starosta přečetl zastupitelstvu obce návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 148-049-2002 ze dne 23. 8. 2002.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 148-049-2002 z 23. 8. 2002 s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje místostarostku jejím podpisem.

Smlouva o zastavení nemovitosti č. ZN/148-049-2002
Starosta přečetl zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/148-049-2002 k pozemkům č.parc. 91/21 a 91/30 v k.ú. Řitka.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/148-049-2002 k pozemkům č.parc. 91/21 a 91/30 zapsaným na LV č. 10001 pro obce a katastrální území Řitka s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje místostarostku jejím podpisem.

Ad 9) Vodné a stočné na rok 2010

Starosta předložil 3 návrhy kalkulace vodného a stočného na rok 2010, kterou zpracovala společnost Vak Beroun, a.s. – po diskusi se hlasovalo o variantě II.

V rámci diskuse byla projednána námitka pana místostarosty ohledně nákladů na kompresor (v ceně 16 910,- Kč bez DPH – faktura č. 161/09) a podán návrh o podání vysvětlení VAKu Beroun z jakého důvodu byl vyměněn předchozí kompresor dodaný firmou Zepris (v záruce).

Hlasování: pro 5, proti 1, zdrželo se 0

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2010 ve výši 30,00 Kč bez DPH a cenu stočného na rok 2010 ve výši 31,90 Kč bez DPH.

Ad 10) Zprávy komisí

Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o stavu převodu pozemků do vlastnictví obce od Pozemkového fondu ČR a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Stavební

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s dopisem majitele pozemku č.parc. 259/32 a 259/1 se žádostí o možnost povolit dílčí změnu územního plánu.

Po projednání bude majiteli pozemku odpovězeno písemně s tím, že v současné době obec nemá potřebu měnit územní plán.

Místostarostka informovala zastupitelstvo obce o vyřízení stížnosti na starostu obce a seznámila zastupitele se stanoviskem MV

Pan místostarosta informoval zastupitelstvo obce o přípravách a zajištění akcí: setkání u vánočního stromku (23. 12. 2009 od 17.00 hod.) a setkání seniorů v restauraci Panský dvůr (29. 12. 2009 od 12.00 hod.).

Pan místostarosta navrhl odměnu paní Vaňáskové – účetní obce ve výši 5000,- Kč.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo odměnu účetní obce ve výši 5000,- Kč.

d) Předseda finanční komise pan Vondrák navrhl poskytnutí příspěvku ve výši 1000,- Kč občanům – držitelům ZTP/P.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč občanům – držitelům ZTP/P.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Václav Rychlík