Zápis ze dne 9.4.2009

10. 4. 2009 Datum sejmutí: 26. 4. 2009

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 9. dubna 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Vlastimil Vondrák, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Hosté: dle prezenční listiny

Program:

Volba ověřovatelů zápis
MŠ – zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dětí do MŠ – žádost o výjimku
Diskuse

Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Rychlík a pan Miroslav Poláček.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Václav Rychlík a pan Miroslav Poláček
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0

Ad 2) Mateřská škola
zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dětí do MŠ
Starosta přečetl zápis ze správního řízení – přijetí a nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka konaného dne 26.3. 2009.
Výsledek správního řízení: celkový počet přijatých dětí 23 dětí

celkový počet přijatých dětí z obce Řitka 19 dětí
celkový počet přijatých dětí ze spádových obcí 4 děti
celkový počet nepřijatých dětí 21 dětí

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu ze správního řízení na vědomí.

Žádost o udělení výjimky
Starosta přečetl dopis paní Boudníkové (trvale bytem Líšnice 141), která požádala zastupitelstvo obce o udělení výjimky z kritérií pro přijetí do MŠ pro syna Marka.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 1
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo udělení výjimky z kritérií pro přijímaní dětí do MŠ pro přijetí Marka Boudníka do Mateřské školy Řitka ve školním roce 2009/2010.

Ad 3) Diskuse
Pan místostarosta
navrhl poplatek 50,- Kč za ztracenou známku pro psa (hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0 )
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Řitka souhlasí s poplatkem 50,- Kč za ztracenou známku pro psa.
upozornil na stále častější výskyt stavebního odpadu v kontejnerech pro směsný odpad,
obec Čisovice požádala o zapůjčení hasičské stříkačky – není v takovém stavu, abychom ji půjčovali,
upozornil na rozježděnou cestu v chatové oblasti (rekonstrukce chaty č.e. 213), majitelé budou písemně vyzváni k nápravě (zajistí místostarostka),
informoval zastupitele o vyřízení a uzavření pojistné události (vloupání v XII/2008)
vyzval k šetření s vodou .

Pan Vondrák informoval zastupitele o nabídce plachet k zastřešení podia.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman-starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Václav Rychlík, Miroslav Poláček