Zápis ze dne 9.9.2010

10. 9. 2010 Datum sejmutí: 26. 9. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka konaného dne 9. září 2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka

Přítomní zastupitelé: Pavel Zeman, Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Václav Mašek, Václav Rychlík, Jiří Šuligoj, Zdeněk Smejkal

Omluveni: V. Vondrák

Hosté: viz prezenční listina

Program:

  1. Volba ověřovatelů zápisu
  2. Rozpočtová opatření č.1/2010 a č.2/2010
  3. Věcná břemena
  4. Žádost MŠ
  5. Návrh na změnu územního plánu – veřejný park Řitka
  6. Zprávy komisí
  7. Diskuse

Zápis z jednání zastupitelstva obce

 

Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Václav Rychlík a pan Zdeněk Smejkal.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 2

Ad 2) Rozpočtová opatření č.1/2010 a č.2/2010

Starosta předložil zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 1/2010 a č. 2/2010 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

Ad 3) Věcná břemena

a) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek č.parc. 225).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

b) Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. (pozemek č.parc. 26/3 – trafostanice).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

c)Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. (pozemek č.parc. 112/66).

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

ad 4) Žádost MŠ

Starosta přečetl žádost ředitelky mateřské školy o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole ve školním roce 2010/2011 na 25 dětí na jednu třídu.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) ve školním roce 2010/2011 na 25 dětí na jednu třídu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

( 18.15 hod. přišel pan Poláček, počet zastupitelů 8)

ad 5) Návrh na změnu územního plánu – veřejný park Řitka

Starosta přednesl zastupitelstvu obce návrh na změnu územního plánu. Po diskusi zastupitelů se hlasovalo o návrhu na pořízení změny územního plánu, o spolupracujícím zastupiteli (navržena paní místostarostka) a o pořizovateli změny územního plánu, který splňuje kvalifikační předpoklady podle stavebního zákona (navržena Ing. Renata Perglerová).

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželo se 1

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) o pořízení Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Řitka.

Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm.e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4), § 49 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení Změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Řitka, a to místostarostku obce Ing. Ivanu Černou. Zastupitelstvo obce ukládá určené zastupitelce, aby spolupracovala s pořizovatelem při pořízení Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Řitka.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pořízení Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Řitka na základě § 6, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené tímto zákonem a ukládá starostovi obce uzavřít výše uvedenou mandátní smlouvu.

ad 6) Zpráva místostarosty

Pan místostarosta informoval zastupitele o opravě světla v podchodu, o opravě traktůrku, o účasti na veřejném projednávání územního plánu Líšnice a o kronice, která je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři pana místostarosty.

ad 7) Diskuse

Na dotazy paní Randlové, paní Tomanové, pana Randla a pana Poljaka týkající se výstavby v lokalitě Za Štěpnicí pan starosta na zasedání odpověděl.

Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman – starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Václav Rychlík, Zdeněk Smejkal